امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  دانلود مستقیم نرم افزار های اصلی GIS : ازسرور داخلی چکاد ایران  

 

 لینک و راهنمای نصب نرم افزار 
PDFراهنمای نصب ArcGIS 9.3

لینک دانلود رایگان ArcGIS 9.2

PDF راهنمای نصب ArcGIS 10.2

لینک دانلود رایگان ArcGIS 10.2

PDF راهنمای نصب WebServer

لینک دانلود رایگان WebServer

PDF راهنمای نصب JS_API

لینک دانلود رایگان JS_API

PDF راهنمای نصب Sql Server

لینک دانلود رایگان Sql Server

PDF راهنمای نصب VS Code

لینک دانلود رایگان VS Code

PDF راهنمای نصب CSS

لینک دانلود رایگان CSS

 

دانلود نرم افزارهای GIS

  دانلود نسخه postgreSQL 9.4

لینک دانلود نسخه  geoserver_2_8_5                    رمز: www.chakadgis.com

  لینک دانلود نسخه geoserver_2_11_2                  رمز: www.chakadgis.com

لینک دانلود نسخه apache_tomcat_8_5_20          رمز: www.chakadgis.com

دانلود مستقیم ArcGIS Java Script API ورژن 3.23  رمز: www.chakadgis.com

دانلود مستقیم ArcGIS Java Script API ورژن 3.21   رمز: www.chakadgis.com

دانلود مستقیم ArcGIS Java Script API ورژن 4.11

دانلود مستقیم ArcGIS Java Script API , SDK ورژن 4.11

  لینک دانلود ArcGIS API for JavaScript Snippets

 راهنمای نصب و استفاده Team Viewer

ورود به گروه چکاد