امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره های برگزار شده دوره جامع GIS شهری تا کنون

 

دوره ۲، دوره جامع GIS شهری فشرده صبح : به مدت ۶۰ ساعت – ۱۵ خرداد

دوره ۱، دوره جامع GIS شهری به مدت  ۶۰ ساعت – ۱ اردیبهشت

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد