امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 دوره 19ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1394
دوره 18ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1394
دوره 17ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، فروردین 1394
دوره 16ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، اسفند 1392
دوره 15ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1392
دوره 14ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  بهمن 1390
دوره 13ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  بهمن 1390
دوره 12ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  دی و بهمن 1389
دوره 11ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  تیر 1389
دوره 10ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  آبان و آذر 1388
دوره نهم ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت و خرداد 1388
دوره هشتم ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  مهر - آبان 1387
دوره هفتم ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  شهریور 1386 (آموزش فشرده )
دوره ششم ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  بهمن 1386
دوره پنجم ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) خرداد 1386
دوره چهارمArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) فروردین 1386
دوره سوم ArcGIS 3، آموزش گروه مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385
دوره دوم ArcGIS 3، آموزش در گروه مهندسی مشاور شاران ، بهمن 1382
دوره اول ArcGIS 3 ،آموزش در گروه مهندسی مشاور امکو ایران ، بهمن 1381

 

 

مشاهده تمامی دوره های برگزار شده گروه چکاد

ورود به گروه چکاد