امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دوره های برگزار شده ArcGIS1 تاکنون:

دوره196 ام Arc GIS 1 خرداد 99 عمومی غیر حضوری (کوید 19)
دوره195 ام Arc GIS 1 اسفند 98 عمومی غیر حضوری (کوید 19)
دوره194 ام Arc GIS 1 دی و بهمن98
دوره193 ام Arc GIS 1 مهر و آبان98
دوره192 ام Arc GIS 1 تیر و مرداد 98

دوره191 ام Arc GIS 1 تیر98 غیر حضوری اهواز 
دوره190 ام Arc GIS 1 فروردین98
دوره189 ام Arc GIS 1 اسفند97
دوره188 ام Arc GIS 1 دی97
دوره187 ام Arc GIS 1 دی97
دوره186 ام Arc GIS 1 آبان97
دوره185 ام Arc GIS 1 آبان97
دوره184 ام Arc GIS 1 آبان97آموزش از راه دور ، بوشهر
دوره183 ام Arc GIS 1 آبان97 وزارت راه و شهر سازی ، شرکت مادر تخصصی شهر های جدید
دوره182 ام Arc GIS 1 مهر97
دوره181 ام Arc GIS 1 مهر97وزارت نیرو ، شرکت توانیر،دفتر برنامه ریزی شبکه انتقال
دوره180 ام Arc GIS 1 مهر97
دوره179 ام Arc GIS 1 مهر97وزارت نیرو و برق منطقه ای تهران 
دوره178 ام Arc GIS 1 شهریور97
دوره177ام Arc GIS 1 شهریور97 وزارت نیرو و برق منطقه ای تهران بخش انتقال و فوق توزیع 
دوره176 ام Arc GIS 1 خرداد97
دوره175 ام Arc GIS 1 خرداد97 راه دور ،آلمان
دوره174ام Arc GIS 1 اردیبهشت97
دوره173ام Arc GIS 1 بهمن96
دوره172 ام Arc GIS 1 مهر96
دوره171 ام Arc GIS 1 تیر96

دوره170 ام Arc GIS 1 خرداد96ویژه کارشناس شرکت کمند آب فشرده

دوره169 ام Arc GIS 1خرداد 96ویژه کارشناس آبفا تهران 
دوره168 ام Arc GIS 1 فروردین96
دوره167 ام Arc GIS 1 اسفند95
دوره166 ام Arc GIS 1بهمن 95
دوره165 ام Arc GIS 1 دی 95 فشرده مهندسین مشاور نقشه برداری ،اردبیل
دوره164 ام Arc GIS 1 آذر 95 فشرده قشم
دوره163 ام Arc GIS 1 آبان 95
دوره162 ام Arc GIS 1 آبان 95
دوره161 ام Arc GIS 1 آبان 95 کارشناس شرکت نفت فلات قاره
دوره160 ام Arc GIS 1 مهر 95 ویژه دانشجویان طراحی محیط زیست دانشگاه تهران

دوره159 ام Arc GIS 1 مهر 95
دوره158 ام Arc GIS 1 شهریور 95
دوره157 ام Arc GIS 1 مرداد95 فشرده
دوره156 ام Arc GIS 1مرداد 95
دوره155 ام Arc GIS 1 مرداد 95
دوره154 ام Arc GIS 1 تیر 95
دوره153 ام Arc GIS 1 تیر 95
دوره152 ام Arc GIS 1 تیر 95فشرده
دوره151 ام Arc GIS 1 تیر 95
دوره150 ام Arc GIS 1 خرداد 95
دوره149 ام Arc GIS 1 اردیبهشت 95
دوره148 ام Arc GIS 1  اسفند 94
دوره147 ام Arc GIS 1  اسفند 94
دوره146 ام Arc GIS 1  اسفند 94 دوره فشرده شرکت نگین شهر
دوره145 ام Arc GIS 1  بهمن 94
دوره144 ام Arc GIS 1  دی 94
دوره143 ام Arc GIS 1  آذر 94
دوره142 ام Arc GIS 1  آّبان 94
دوره141 ام Arc GIS 1  آبان 94
دوره140 ام Arc GIS 1  مهر 94

دوره139 ام Arc GIS 1  مرداد 94
دوره138 ام Arc GIS 1  مرداد 94
دوره137 ام Arc GIS 1  تیر94
دوره136 ام Arc GIS 1 خرداد 94
دوره135 ام Arc GIS 1  خرداد 94
دوره134 ام Arc GIS 1  اردیبهشت 94

دوره133 ام Arc GIS 1  فروردین 94
دوره132 ام Arc GIS 1  اسفند 93
دوره131 ام Arc GIS 1  بهمن 93

دوره ۱۳۰ آموزش ArcGIS1 – از ۳ آذر ۹۳ - دوره آموزش از راه دوره رامهرمز خوزستان
دوره ۱۲۹ آموزش ArcGIS1 – از ۱ آذر ۹۳ - دوره عصر
دوره ۱۲۸ آموزش ArcGIS1 – از ۱ مهر ۹۳ - دوره عصر
دوره ۱۲۷ آموزش ArcGIS1 – از 2 شهریور ۹۳ - دوره صبح
دوره ۱۲۶ آموزش ArcGIS1 – از 26 مرداد ۹۳ - وزارت نیرو- سازمان انرژی های نو - دوره ویژه مدیران
دوره ۱۲۵ آموزش ArcGIS1 – دوره ویژه  10 مرداد  ۹۳، شرکت مخابرات استان البرز، اداره مهندسی
دوره ۱۲۴ آموزش ArcGIS1 – فشرده صبح: ۴ خرداد ۹۳
دوره ۱۲۳ آموزش ArcGIS1 – فشرده صبح: ۱ اردیبهشت
دوره ۱۲۲ آموزش راه دور ArcGIS1 – فیروزکوه : ۱۸ فروردین ۹۳
دوره۱۲۱  ArcGIS1  فشرده صبح ها: از ۷ بهمن ۱۳۹۲
دوره ۱۲۰ آموزش ArcGIS1، یکم بهمن ۱۳۹۲
دوره ۱۱۹ آموزش ArcGIS1 فشرده صبح،یک دی ۱۳۹۲ 
دوره ۱۱۸ آموزش ArcGIS1 فشرده اختصاصی،بیستم آذر ۱۳۹۲
دوره ۱۱۷  آموزش ArcGIS1 فشرده صبح، یازده آذر ۱۳۹۲
دوره 116 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، 18 آبان 1392
دوره 115 آموزش  ArcGIS 1، شرکت انتقال گاز ایران ، منطقه 4 ، مشهد ، آبان 1392
دوره 114 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، 23 مهر 1392
دوره 113 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مهر 1392 فشرده خصوصی - محیط زیست
دوره 112 آموزش  ArcGIS 1، شرکت برق منطقه ای تهران ، شهریور 1392
دوره 111 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، 10 شهریور 1392، فشرده خصوصی
دوره 110 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، 4 شهریور 1392
دوره 109 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، 3 مرداد 1392 دوره فشرده صبح
دوره 108 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد  1392 دوره فشرده صبح
 دوره 107 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر  1392
 دوره 106 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین   1392 دوره فشرده صبح
 دوره 105 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اسفند  1391
 دوره 104 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، 19بهمن 1391 دوره فشرده صبح
 دوره 103 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، 16بهمن 1391 دوره  عادی
 دوره 102 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، 17بهمن 1391 دوره فشرده صبح
 دوره 101 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، 14 بهمن 1391 دوره فشرده بعداز ظهر

دوره 100 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1391 دوره صبح

 دوره 99  آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مهر 1391 دوره  فشرده زابل

 دوره 98 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مهر 1391

 دوره 97 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1391 دوره  آموزش از راه دور - استان گلستان

 دوره 96 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد شهریور 1391 دوره بعد ازظهر

 دوره 95 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد شهریور  1391 دوره صبح

 دوره 94 آموزش فشرده   ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1391

 دوره 93 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1391

 دوره 92 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1391

 دوره 91 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، بهمن و اسفند 1390

 دوره 90 آموزش  ArcGIS 1، معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن، دی 1390

 دوره 89 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1390

 دوره 88 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده )  آذر و دی  1390

 دوره 87 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1390

 دوره 86 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1390

 دوره 85 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،   مهر  1390

 دوره 84 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1390

 دوره 83 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) مرداد 1390

 دوره 83 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد 1390

 دوره 82 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  تیر و مرداد 1390

دوره هشتاد و یکم آموزش ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1390

دوره هشتادم آموزش ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  فروردین 1390 ( آموزش از راه دور )

دوره هفتاد و نهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، بهمن و اسفند 1389

دوره هفتاد و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی و بهمن 1389

دوره هفتاد و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، دانشگاه صنعت  آب و برق  واحد زنجان  (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آذر 1389

دوره هفتاد و ششم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، آذر و دی 1389

دوره هفتاد و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت توسعه منابع آب وخاک سیستان وزارت نیرو ، (آموزش فشرده ) ، آبان 1389

دوره هفتاد و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، دانشگاه صنعت  آب و برق  واحد زنجان  (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، ( آموزش فشرده ) ، آبان 1389دوره هفتاد و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، آبان و آذر 1389

دوره هفتاد و دوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) ،  مهر 1389

دوره هفتاد و یکم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور و مهر 1389

دوره هفتادم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  تیر و مرداد 1389

دوره شصت و نهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1389

دوره شصت و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت 1389

دوره شصت و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین 1389

 دوره شصت و ششم آموزش 1 ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، دی و بهمن 1388

 دوره شصت و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی و بهمن 1388

 دوره شصت و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر و دی 1388

 دوره شصت و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1388

 دوره شصت و دوم آموزش 1 ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، آبان و آذر 1388

 دوره شصت و یکم آموزش 1 ArcGIS ، هسا : صنایع هوایی ایران - اصفهان ، ( آموزش فشرده ) ، آبان 1388

 دوره شصتم آموزش 1 ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،  آبان  1388

 دوره پنجاه و نهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آبان و آذر 1388

 دوره پنجاه و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،  آبان 1388

 دوره پنجاه و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، بنیاد مسکن کرمان ، ( آموزش فشرده ) ،  آبان 1388

 دوره پنجاه و ششم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ،  مهر 1388

 دوره پنجاه و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور 1388

 دوره پنجاه و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت صنایع الکترونیک شیراز ، ( آموزش فشرده ) ، مرداد 1388

 دوره پنجاه و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر و مرداد 1388

 دوره پنجاه و دوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ،  اردیبهشت و خرداد 1388

 دوره پنجاه و یکم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، فروردین و اردیبهشت 1388

 دوره پنجاهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، اسفند 1387 و فروردین 1388

 دوره چهل و نهم آموزش 1 ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا - چالوس  ، ( آموزش فشرده ) ،  اسفند 1387

 دوره چهل و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، بهمن 1387

 دوره چهل و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، بهمن 1387

 دوره چهل و ششم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت سبز سامانه سبلان - اردبیل ، ( آموزش فشرده ) ، بهمن 1387

 دوره چهل و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی - بوشهر، ( آموزش فشرده )، بهمن 1387

 دوره چهل و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1387 ( آموزش فشرده )

 دوره چهل و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر - دی 1387

 دوره چهل ودوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آبان 1387

  دوره چهل و یکم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مهر - آبان 1387

  دوره چهلم آموزش ArcGIS 1  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1387

 دوره سی و نهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد – شهریور 1387

 دوره سی و هشتم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1387

 دوره سی و هفتم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1387

 دوره سی و ششم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1387 ( آموزش فشرده- مشهد)

 دوره سی و پنجم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1387

  دوره سی و چهارم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  فروردین 1387 ( آموزش فشرده- تبریز)

 دوره سی و سوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اسفند 1386 و فروردین 1387

 دوره سی و دوم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اسفند 1386

 دوره سی و یکم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکنیک)  ، دی 1386

 دوره سی ام آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1386

 دوره بیست و نهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد - قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا ، آذر 1386

 دوره بیست و هشتم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1386

 دوره بیست و هفتم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1386

 دوره بیست و ششم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1386 ( آموزش فشرده)

 دوره بیست و پنجم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مهر 1386

 دوره بیست و چهارم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1386

 دوره بیستم و سوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور فاضلاب ، وزارت نیرو ، مرداد 1386

 دوره بیست و دوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان ، وزارت نیرو، ( آموزش فشرده) ، مرداد 1386

 دوره بیست و یکم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1386

 دوره بیستم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد 1386

 دوره نوزدهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور آب ، وزارت نیرو ، اردیبهشت 1386

 دوره هجدهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1386

 دوره هفدهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین 1386

دوره شانزدهم آموزش 1 ArcGIS، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385

دوره پانزدهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1385

دوره چهاردهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1385

دوره سیزدهم آموزش 1 ArcGIS : سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، اسفند 1384

دوره دوازدهم آموزش 1 ArcGIS : سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، بهمن 1384

دوره یازدهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1384

دوره دهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مهر - آبان 1384

دوره نهم آموزش 1 ArcGIS :دوره اختصاصی در شرکت مهندسی مشاور چکاد ،مهر 1384

دوره هشتم آموزش 1 ArcGIS : سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی،تیر 1384

دوره هفتم آموزش 1 ArcGIS :شرکت مهندسی مشاور چکاد ،خرداد ۸۴

دوره ششم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مرداد 1383

دوره پنجم  آموزش 1 ArcGIS :  شرکت کامپیوتری نگاره ، شهریور1383

دوره چهارم  آموزش 1 ArcGIS :شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن 1382

دوره سوم  آموزش 1 ArcGIS :شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، بهمن 1381

دوره دوم  آموزش 1 ArcGIS :  شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، شرکت پردازش شهری تهران (TGIC) اردیبهشت 1381

دوره اول  آموزش 1 ArcGIS :  شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، بهمن 1380

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد