امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

دوره آموزشی:

سنجش از دور در هواشناسی

مدرس:

دکتر مجید وظیفه دوست


مدت زمان:
24 ساعت


رشته های مرتبط:
هواشناسی ، کشاورزی ، محیط زیست، جغرافیا همه گرایش ها

                                   

الف - نظری

1 ) اصول سنجش از دور و تاریخچه ماهواره های هواشناسی

2) انرژی الکترومغناطیس و سنجش از دور

2-1) انرژی الکترومغناطیس

2-1-1) مدل موج و ذرات

2-1-2 ) طیف الکترومغناطیس

2-1-3 ) قوانین تابش

2-2 )برخورد انرژی با اتمسفر( جذب، عبور، انتشار و پراکنش)

2-3 )برخورد انرژی با سطح زمین (بازتابش سطحی، منحنی امضای طیفی)

3) سنجنده ها  و سکو ها

3-1 ) سکوها ( هوایی و ماهواره ای)

3-2 ) سنجنده ه (فعال و غیر فعال)

3-2-1 ) سنجنده های فعال (اسکنر های طیفی چندگانه)

3-2-2 ) سنجنده های غیر فعال (راداری و لیداری)

3-2-3) سنجنده های نوری و مایکرویو

4) تشعشع خورشیدی و زمین

4-1 ) تشعشع با طول موج کوتاه

4-2 ) تشعشع با طول موج بلند

4-3 ) شار های انرژی سطحی

4-4 ) اجزای بیلان انرژی

5 ) تولیدات ماهواره های هواشناسی

5-1 دما ( دمای سطح زمین، دمای سطح دریاها، دمای پروفیل اتمسفر)

5-2 بارش ( اندازه گیری بارندگی با سنجنده های فعال و غیر فعال)

5-3 ابر ( درصد ابرناکی، ضخامت نوری، ارتفاع پایه ابر، آب مایع درون ابر، دمای ابر، شاخص های پایداری و ناپایداری)

5-4 باد (سیستم های چرخندی و واچرخندی، طوفان های تندری)

5-5 برف ( سطح پوشش برف، مشخصات فیزیکی برف ( آب معادل با برف، ضخامت برف، چگالی برف))

5-6 بخار آب ( کل آب قابل بارش، بخار آب در سطوح فشاری، رطوبت هوا)

5-7 گرد و غبار ( آئروسل ها، ضخامت نوری آئروسل ها، شاخص های تفکیک ابرهای گردو غبار از سایر عارضه ها)

5-8 آلودگی هوا ( مونو اکسید کربن، ازن)

5-9 دریا و اقیانوس ( دمای سطح آب، غلظت کلروفیل، ارتفاع سطح اب )

ب - عملی

1)  ابزار پردازش تصاویر و تولیدات ماهواره ای ( ERDAS، ENVI، MATLAB، نرم افزارهای HEG )

2) انجام پروژه

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد