امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دوشنبه 3 تیر ماه 1398

  شروع دوره WebGIS1


جهت اطلاعات بیشتر با گروه چکاد تماس بگیرید : 22885654

 طی دو سال اخیر، بالغ بر 51 دوره آموزش GIS برگزار شده وطی 20 سال فعالیت گروه چکاد، 319 دوره تشکیل گشته است. 

** کلیه دوره ها کاملا عمل گرا بوده و در هر دوره یک یا چند پروژه عملی توسط داشجویان انجام می شود **

**  به همین دلیل ظرفیت دوره ها حداکثر تا 9 نفر تعریف شده است **

تقویم برگزاری دوره های چهار هفته آینده گروه چکاد 

نام دوره

تاریخ آغاز

شهریه
هزار
تومان
شهریه
پس از
تخفیف
مهلت
استفاده از
تخفیف
ثبت نام تعداد دوره برگزارشده لینک
سرفصل
دوره
تعداد
جلسه

مدت
ساعت

ساعت 

برگزاری

دوره 1 ArcGIS

 

5 تیر ماه

1398

347

297 تومان

25

 اردیبهشت

واریز شهریه

173

سرفصل
دوره
1

7

28

17

الی

20:30

دوره ArcGIS 2  

 

28 خرداد

1398

397

347 تومان 

26

اردیبهشت

 واریز شهریه

71

سرفصل
دوره2

8

32

17

الی

20:30

دوره webGIS1 : JavaScript API

لینک پروژه عملی پایان دوره1

3 تیر 

1398

497

477

 تومان

 13 اردیبهشت واریز شهریه وب جی ای اس 1  15 سرفصل
دوره
webGIS
1
5 20  

17

الی

20:30

دوره  webGIS2 با JavaScript API

لینک پروژه عملی پایان دوره 2

20

تیر

1398

497

477

تومان

 13 اردیبهشت واریز شهریه وب جی ای اس 2   3 سرفصل
دوره
webGIS2
5 20  

17

الی

20:30

دوره ArcGIG4

15 

تیرماه 

1398 

 397

 347

تومان

1

خرداد 

  13   سرفصل
دوره4
32 

17

الی

20:30

 

 

 

تقویم دوره های 8 هفته آینده 

نام دوره شهریه
هزار
تومان
شهریه
پس از
تخفیف
مهلت
استفاده از
تخفیف
واریز شهریه تعداد دوره برگزارشده لینک
سرفصل
دوره
تعداد
جلسه

مدت
ساعت

دوره Arc GIS 3 

397

347 تومان
5 فروردین
 

25

سرفصل
دوره3

8

32

دوره ArcGIG4

397

347 تومان 5 اردیبهشت
 

10

سرفصل
دوره4

8 32

دوره ArcGIS 5

397

347 تومان
5 اردیبهشت
  3

سرفصل
دوره5

8 32

دوره جامع GISشهری

397

477 تومان
    5

سرفصل
دوره GIS
شهری

8 32
 کارگاه GIS1  97       سرفصل
کارگاه1 

کارگاه GIS 2

97         سرفصل
کارگاه2
 8

دوره GIS  سازمانی: ArcSDE چندکاربره  EnterGodatabase

497

477 تومان

5 اردیبهشت
  3

سرفصل
دوره GIS چندکاربره

 5  20

 تولید ابر نقاط یا فتوگرامتری  با استفاده از تصاویر پهباد

277

-

-  

3

سرفصل
دوره ابرنقاط

4

 

 تولید ابر نقاط یا فتوگرامتری  با استفاده از تصاویر پهباد

277

-

-  

3

سرفصل
دوره ابرنقاط

4

 

 

 

 

 

دوره های تشکیل شده

بهار 1398 6 دوره      
بهار 1397 6 دوره    تابستان 1397 8 دوره پاییز 1397 7 دوره  زمستان 1397 8 دوره
بهار 1396 6 دوره تابستان 1396 2 دوره پاییز 1396 2 دوره زمستان 1396 3 دوره
بهار 1395 6 دوره تابستان 1395 13 دوره پاییز 1395 10 دوره زمستان 1395 9 دوره

 دوره های برگزار شده 

دوره های برگزار شده در بهار 1398

 

دوره های برگزار شده در زمستان 1397

 

دوره های برگزارشده در پاییز1397

314- دوره GIS  سازمانی: ArcSDE چندکاربره  Enterprise Geodatabase، آموزش راه دور ، ساری، 22 آذر1397
313- دوره GIS  سازمانی: ArcSDE چندکاربره  Enterprise Geodatabase، ویژه کارشناسان نفت فلات قاره، شرکت ملی نفت ایران، 17 آذر
312-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و هفتاد و چهارم ، گروه چکاد ،از 15 آبان 1397
311-دوره ArcGIS2 دوره هفتاد و چهارم، گروه چکاد، 24آذر 1397 
310-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و هفتاد و سه، گروه چکاد ، آموزش راه دور ، بوشهر، 9 آبان 1397
309-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و هفتاد و دو، وزارت راه و شهرسازی - شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید، 2،3و 4 آبان 1397
308-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و هفتاد و یکم ، گروه چکاد ،از 30 مهر 1397
307-دوره 1 ArcGIS
 دوره یکصد و هفتاد، وزارت نیرو - شرکت توانیر، دفتر برنامه ریزی شبکه انتقال، 29 مهر 1397
306 - کارگاه GIS1 از 11 مهر 1397
305-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصت و نهم، وزارت نیرو -برق منطقه ای تهران، 10 مهر 1397
304-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصت و هشتم، از 1 مهر 1397

دوره های برگزارشده در تابستان 1397

303-دوره 4 ArcGIS دوره یازدهم ، 21 شهریور 1397
302 - کارگاه GIS1 از 13 شهریور 1397 
301-دوره 1 ArcGIS
دوره یکصد و شصت و هفتم ، وزارت نیرو -برق منطقه ای تهران، بخش انتقال و فوق توزیع، 13 شهریور 1397
300
-دوره webGIS1 با ArcGIS JavaScript API، دوره 12 ،  8 شهریور 1397
299-دوره ArcGIS2 دوره هفتاد و سه،  24مرداد 1397 
298-دوره Arc GIS 3 ، دوره بیست و پنجم ، 9 مرداد 1397
297-دوره Arc GIS 5 ، دوره سوم ، 4 مرداد 1397
296-دوره ArcGIS2 راه دور - آلمان ،  دوره هفتاد و سه، 3 تیر 1397

دوره های برگزارشده در بهار 1397

295-دوره ArcGIS2 دوره هفتاد و دو،  28 خرداد 1397
294-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصت و ششم ، از 31 خرداد 1397
293-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصت و ششم ، راه دور - آلمان ، از 31 خرداد 1397
292-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصت و ششم ، 24 اردیبهشت 1397
291-دوره 4 ArcGIS دوره دهم، 20 اردیبهشت1397
290-دوره ArcGIS2 دوره هفتاد و یکم ،  2 اردیبهشت 1397 


دوره های برگزارشده در زمستان 1396

289-دوره webGIS1 با ArcGIS JavaScript API، دوره 12 ،  16 اسفند 1396 
288-دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصت و ششم ،  30 بهمن  1396
287-دوره Arc GIS 3 ، دوره بیست و چهارم ، 14 دی 1396
286-دوره webGIS1 با ArcGIS JavaScript API، دوره 11 ،  23 آذر 1396 

دوره های برگزارشده در پاییز 1396

285- دوره 1 ArcGIS  دوره یکصد و شصت پنجم، 20 مهر 1396

دوره های برگزارشده در تابستان 1396

284-دوره webGIS1 با ArcGIS JavaScript API، دوره 10 دهم،  26 مرداد 1396
283- دوره 1 ArcGIS  دوره یکصد و شصت چهارم، 19 تیر 1396

دوره های برگزار شده در بهار 1396

282- دوره 1 ArcGIS دوره فشرده ، ویژه کارشناس آبفا تهران، دوره یکصد و شصت سوم، 5 خرداد 1396
281- دوره 1 ArcGIS دوره فشرده ، ویژه کارشناس شرکت کمند آب ، دوره یکصد و شصت دوم، 3 خرداد 1396
280- دوره ArcGIS 4 فشرده ، دوره دوم ،  ویژه کارشناسان نفت فلات قاره، شرکت ملی نفت ایران
279- دوره Arc GIS 3 فشرده ، دوره بیست و سوم ویژه کارشناسان نفت فلات قاره  ، شرکت ملی نفت ایران 
278- دوره ArcGIS 2 ، دوره 70 هفتادم ، جمعه ها از 22 اردیبهشت 1396
277- دوره 1 ArcGIS دوره فشرده ، دوره یکصد و شصت یکم، 31 فروردین 1396

دوره های آموزشی زمستان 1395

276- دوره webGIS بدون برنامه نویسی، فشرده دوره 9 نهم ، ویژه کارشناس شرکت جاماب ، 15 اسفند 1395
275- دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصتم ، جمعه ها ، 5 اسفند 1395
274- دوره webGIS با ArcGIS JavaScript API دوره 1 یکم ، 28 بهمن95
273- دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و پنجاه و نهم، 17 بهمن 1395
272- دوره webGIS بدون برنامه نویسی، فشرده دوره 8 هشتم، ویژه کاربر مقیم سن دیگو ، کالیفرنیا 21 دی95
271- دوره ArcGIS 2 ، دوره 69 شصت و نهم ، فشرده مهندسین مشاور نقشه برداری ، اردبیل 
270- دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و پنجاه و هشتم ، فشرده مهندسین مشاور نقشه برداری ، اردبیل 
269- دوره ArcGIS 2 ، دوره 68 شصت و هشتم کارشناسان شرکت نفت فلات قاره ، فشرده  ، از 13 دی95
268 -دوره   webGIS بدون برنامه نویسی، دوره 7 هفتم ، 3 دی 1395 آغاز شد

دوره های آموزشی آذر1395

268 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و هفتم ، دوره فشرده ، قشم 27 آذر 1395
267 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ،  26 آبان 1395
266 - دوره آماده سازی اطلاعات GIS ،  از 17 آذر 1395
265 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 67 شصت و هفتم ، جمعه 9 مهر  1395

دوره های آموزشی آبان 1395

264 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ،  20 آبان 1395
263 - دوره کاربرد GIS درمنابع آب و محیط زیست، دوره فشرده - خصوصی، از 17 آبان 95
262 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ،  فشرده، کارشناسان شرکت نفت فلات قاره ، 10 آبان 1395

دوره های آموزشی مهر 1395

261 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 66 شصت و پنجم ، جمعه 9 مهر  1395
260 -
دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و پنجم ، ویژه دانشجویان طراحی محیط دانشگاه تهران 10 مهر  1395
259 - دوره طراحی وب سایت: HTML ,CSS, CMS از 15 مهر 1395
258 -
دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ، فشرده - خصوصی از 24مهر 1395

دوره هاي آموزشي شهریور 1395

257 -  دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و پنجم ،  12 شهریور 1395 

دوره هاي آموزشي مرداد 1395

256 - دوره 1 ArcGIS فشرده: دوره یکصد و پنجاه سوم ،  5 مرداد 1395 آغاز شد
255 - دوره 1 ArcGIS راه دور - ارومیه: دوره یکصد و پنجاه و چهارم ،  10 مرداد 1395
254 - دوره ArcGIS Server WebGIS بدون برنامه نویسی، دوره 6 ششم، 20 مرداد 1395
253 - دوره ArcGIS 2 فشرده، دوره 64 شصت و چهارم ، از 18 مرداد  1395
252 - دوره ArcGIS 2 فشرده، دوره 65 شصت و سوم ، از 25 مرداد  1395
251 - دوره Arc GIS 3  دوره بیست و دوم ، از 25 مرداد 1395آغاز شد
250 - کارگاه GIS 1 از عصر 31 مرداد 95 دوره پنجم ،

 دوره هاي آموزشي تیر 1395

249 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و دوم ،  31 تیر 1395
248 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 64 شصت و چهارم ، از 29 تیر 1395
247 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و یکم ،  28  تیر 1395
246 -
دوره 1 ArcGIS فشرده: دوره یکصد و پنجاهم ، دوره فشرده ،  26  تیر 1395
245
- کارگاه GIS 1 ازعصر 3 تیر 95، دوره چهارم،

دوره های آموزشی خرداد 95

245 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 64 شصت و چهارم ، از 3 خرداد 1395
244 - دوره ArcGIS2  دوره 63 ، فشرده خصوصی- از 13 خرداد 1395
243 - دوره ArcGIS1 دوره 149 ، از 5 خرداد 1395
242- دوره طراحی وب سایت: HTML ,CSS, CMS دوره 2 دوم ، از 21 خرداد 1395

 

دوره های آموزشی اردیبهشت 1395

241- دوره Arc GIS 2 ، از 14 اردیبشت
240- دوره Arc GIS 1 دوره 149، 4 اردیبهشت
239-کارگاه GIS1، کارگاه سوم، 

لینک ادامه جدول کامل دوره های برگزار شده

ورود به گروه چکاد