امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آشنایی با نمونه

وب جی ای اس اوپن سورس:

سامانه ارزیابی خسارت به واحدهای ساختمانی

به سفارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد- هابیتت

UN Habitat

 

این سامانه جهت برداشت اطلاعات واحدهای خسارت دیده از سوانح از جمله سیل و زلزله و مدیریت فرآیند بازسازی این واحدها طراحی شد. این سامانه از بخش های زیر تشکیل شده است:

  1. برنامه موبایلی اندروئید به منظور برداشت و ذخیره نتایج ارزیابی فنی واحدهای آسیب دیده توسط کارشناس ارزیابی
  2. بخش وب جی ای اس جهت مدیریت اطلاعات بازسازی از سطح ساختمان ، روستا، شهرستان، استان و کشوری به تفکیک دسترسی به ازای سمت های سازمانی( مدیر ستاد بازسازی ، مدیر استانی و ستاد مرکزی)
  3. بخش مدیریت پرونده ها توسط کارشناس فنی ارزیابی خسارت، در 4 مرحله از معرفی متقاضی به بانک ، نظارت بر رعایت امور فنی در ساخت و اعلام مرحله نهایی ساخت ، از طریق پنل مدیریت پرونده ها
  4. تعیین قابلیت تعریف کاربران، تعیین سطوح دسترسی بر اساس سمت سازمانی، تخصیص روستا(ها) به کارشناسان ارزیابی خسارت
  5. امکان برآورد تعداد واحدهای مسکونی در شعاع 2.5 ، 5، 10، 20 و 50 کیلومتری از مرکز وقوع زلزله به همراه تعداد خانه های بهداشت و واحدهای درمانی در شعاع های مذکور
  6. سامانه وب جی ای اس اوپن سورس از اجزا زیرتشکیل شده است:
  • GeoServer
  • Postgre SQL
  • PostGIS
  • Open Layers

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد