امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 دورهArcGIS 3

افزایش مهارت های حرفه ای GIS

 

مدرس : بهنام محمودیان

مدت : 32 ساعت

شهریه : جدول دوره های آموزش GIS

 

دریافت تصاویر ماهواره ای مناطق وسیع توسط Universal Map Downloader
 بکار گیری قابلیت های پیشرفته از طریق بکارگیری ویژگی های فرمت  Geodatabase

تولید دامنه Domain

تولید فیلد کنترل کننده فیلد دیگر Subtype

تعریف رابطه بین دو جدول Relationship class

 

 

دریافت تصاویر ماهواره ای مناطق وسیع توسط Universal Map Downloader

دانلود موزاییک های تصویر ماهواره ای ، بر حسب مختصات دلخواه از

Google Earth, Yahoo satellite map, Bing satellite map, Open street map, Yandex satellite

 

 بکار گیری قابلیت های پیشرفته از طریق بکارگیری ویژگی های فرمت  Geodatabase

    توپولوژی

     توپولوژی خطی
     توپولوژی پلی گنی

     تعریف قواعد  ( Rule )
     شناسایی خطاها
     اصلاح خطاهای توپولوژیک

    تعریف دامنه  Domain

    دامنه از نوع پیوسته Range
    دامنه از نوع گسسته Coded value

     تولید Subtype

     طبقه بندی
     سرعت
     دقت
    Allow Null
    Default Value

    تولید رابطه بین جداول Relationship Class

     ایجاد رابطه های یک به یک
     ایجاد رابطه های یک به چند
     ایجاد رابطه های چند به چند

 

- برنامه تکمیلی Spatial Analyst

1-    آشنایی با ماهیت داده های رستری: Raster
2-    آماده سازی اطلاعات مکانی
3-    تبدیل عوارض وکتوری ( نقطه ، خط و پلی گن ) به رستر
4-    مدل سازی در محیط Model builder
5-    تولید مدل مکان یابی نقاط جدید بر اساس حداکثر فاصله از نقاط موجود

     o    تولید لایه های شیب و جهت دامنه از لایه مدل ارتفاعی  DEM
     o    تکمیل مکان یابی از طریق تاثیر دادن لایه کاربری اراضی
     o    تولید لایه فاصله ازجاده و تاثیر دادن آن در مدل مکان یابی
     o    نمایش بهترین نقاط انتخاب شده در بستر لایه های اطلاعاتی
     o    تلفیق لایه سایه روشن ارتفاعی Hill shade با لایه کاربری اراضی Landuse

6-    تولید مدل تعیین مناسب ترین مسیر از نقطه مکان یابی شده تا نزدیک ترین جاده

     o    تعریف تنظیمات پایه مدل Model environments
     o    تولید لایه رستری فاصله از نقطه مکان یابی شده
     o    تولید لایه رستری جهت دستیابی به نقطه backlink
     o    تلفیق وزنی – رتبه ای بر مبنای کاربری ، فاصله از نقطه مکان یابی شده، جهت
     o    مکان یابی بهترین مسیر بر مبنای لایه تلفیق وزنی

تبدیل مدل عادی به مدل پارامتریک برای استفاده در داده های پروژه های گوناگون

1-   تعیین پارامتر ArcTool box
2- تعریف متغیر و جایگزاری مقادیر در آن

پروژه عملی پایان دوره( بر مبنای داده های کشوری)

جدول دوره های برگزار شده دوره ArcGIS 3

ورود به گروه چکاد