امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

جلسه دوم گفتگوی پنجشنبه ها با GIS 

مقایسه ArcGIS Pro با ArcGIS Desktop و اینکه ازکدامیک استفاده کنیم (بهنام محمودیان)

پنجشنبه 27 خرداد 1400

این برنامه دوم از گفتگوی جی ای اس است که بین متخصصین این رشته برگزار میگردد و هر بار موضوعی محور صحبت ها قرار میگیرد. این جلسه تفاوت های بین ArcPro با ArcGIS Desktop(ArcMap) مورد اشاره قرار گرفته است.

این ویدئو ، بخش اول، این گفتگو است. در ابتدای ویدئو ، مروری بر ویژگی های تخصص GIS Analyst ( از ابتدا تا دقیقه 11:30) صورت میگیرد و توانمندی های لازم جهت دریافت این موقعیت شغلی بررسی میگردد. پس از آن، از دقیقه 12 به تاریخچه ArcGIS پرداخته میشود و مزایای استفاده از ArcPro مورد اشاره قرار میگیرد.

ویدئو 1

ویدئو 2

ویدئو 3

ویدئو 4

ویدئو 5

 

ویدئو 6

ویدئو 7 و  پایانی

پرسش و پاسخ

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد