امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

سر فصل دوره کاربردی آشنایی با سنجش از دور

 

مهندس امید غفاری

28 ساعت


1)    مروری بر مبانی و مفاهیم اولیه سنجش از دور و اجزاء آن
•    معرفی اجزا و زیر ساخت های فناوری سنجش از دور
•    فرآیند استخراج و تولید اطلاعات به کمک داده های ماهواره ای
2)    آشنایی با نرم افزارهای پرکاربرد در حیطه سنجش از دور شامل :
•    آشنایی با نرم افزارهای سنجش از دور از قبیل: ENVI، ERDAS، Geomatica و غیره
•    بازخوانی و ورود انواع فایل های رستری (انواع تصاویر ماهواره ای سنجنده های مختلف, DTM و ...)
•    بازخوانی و ورود انواع فایل های وکتور و ارتباط با ArcGIS  
3)    معرفی و اجرای پیش پردازش های مطرح در سنجش از دور
•    انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک
•    آشنایی با روش های بارزسازی تصاویر
4)    آشنایی با روش¬های ادغام تصاویر ماهواره ای
•    تلفیق تصاویر اپتیک با قدرت تفکیک های مختلف
•    تلفیق تصاویر اپتیک و SAR
5)    آشنایی با فرآیند موزائیک نمودن تصاویر ماهواره ای
•    کلیپ نمودن تصاویر ماهواره ای
•    موزاییک نمودن تصاویر و انجام پردازش های رادیومتریک بر روی آنها
6)    آشنایی با روش های طبقه بندی تصاویر چند طیفی
•    آشنایی با شاخص ها به منظور شناسایی پدیده های مختلف
•    اجرای طبقه بندی نظارت نشده
•    اجرای طبقه بندی نظارت شده و نحوه جمع آوری داده های آموزشی مورد نیاز
•    ارزیابی نتایج طبقه بندی
7)    آشنایی با تصاویر فراطیفی و آنالیز آنها
•    معرفی طیف سنجی و آشنایی با کتابخانه های طیفی
•    استفاده از الگوریتم های آشکارسازی و جداسازی طیفی به منظور شناسایی مواد
8)    معرفی برخی کاربردهای سنجش از دور در علوم وابسته به زمین
•    مروری بر کاربردهای فناوری سنجش از دور در حیطه کشاورزی و زمین شناسی
•    طرح و انجام پروژه ای کاربردی در راستای تخصص شرکت کنندگان در دوره

 

زمان بندی دوره آموزشی آشنایی با فناوری سنجش از دور و کابردهای آن در حوزه های مختلف

 

ردیف

سر فصل ها

ساعت

مجموع

1

مروری بر مبانی و مفاهیم اولیه سنجش از دور و اجزاء آن

معرفی اجزا و زیر ساخت­های فناوری سنجش از دور

مروری بر فرآیند استخراج و تولید اطلاعات مکانمند به کمک داده های ماهواره ای

3

2

آشنایی با نرم افزارهای پرکاربرد در حیطه سنجش از دور

آشنایی با نرم افزارهای سنجش از دور از قبیل: ENVI، ERDAS، Geomatica و غیره

بازخوانی و ورود انواع فایلهای رستری (انواع تصاویر ماهواره ای سنجنده های مختلف, DTM و ...)

بازخوانی و ورود انواع فایلهای وکتور و ارتباط با ArcGIS

3

6

3

معرفی و اجرای پیش پردازشهای مطرح در سنجش از دور

انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک

آشنایی با روشهای بارزسازی تصاویر

3

9

4

آشنایی با روشهای ادغام تصاویر ماهواره ای

تلفیق تصاویر اپتیک با قدرت تفکیک­های مختلف

تلفیق تصاویر اپتیک و SAR

3

12

5

آشنایی با فرآیند موزائیک نمودن تصاویر ماهواره ای

کلیپ نمودن تصاویر ماهواره ای

موزاییک نمودن تصاویر و انجام پردازشهای رادیومتریک بر روی آنها

3

15

6

آشنایی با روشهای طبقه بندی تصاویر چند طیفی

 آشنایی با شاخصها به منظور شناسایی پدیده های مختلف

اجرای طبقه بندی نظارت نشده

اجرای طبقه بندی نظارت شده و نحوه جمع آوری داده های آموزشی مورد نیاز

ارزیابی نتایج طبقه بندی

6

 

21

 

7

آشنایی با تصاویر فراطیفی و آنالیز آنها

معرفی طیف سنجی و آشنایی با کتابخانه های طیفی

استفاده از الگوریتم های آشکارسازی و جداسازی طیفی به منظور شناسایی مواد

3

24

8

معرفی برخی کاربردهای سنجش از دور در علوم وابسته به زمین

مروری بر کاربردهای فناوری سنجش از دور در حیطه کشاورزی و زمین شناسی

طرح و انجام پروژه ای کاربردی در راستای تخصص شرکت کنندگان در دوره

4

28

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد