امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سلام اگر لازم دارید که نقشه یا تصاویرماهواره ای از محیط هایی مانند :
 OpenStreetMap, Bing, MapQuest, Mapbox, Stamen, Strava, Tianditu, VWorld, Nationaal Georegister :PDOK
را در محیط ArcGIS در اختیار داشته باشید می توانید از نرم افزار arcBruTile استفاده کنید
این نسخه با ورژن 10 ArcGIS از 10.0 الی 10.3 همخوانی دارد
این برنامه را می توانید ازکدپلکس دانلود کنید

https://arcbrutile.codeplex.com

نقشه هایی که از طریق این برنامه در دسترس قرار می گیرند

tamen: Terrain, Toner, Watercolor http://maps.stamen.com

MapBox: Streets, Terrain, Satellite  http://mapbox.com/maps/

OpenStreetMap: Hike and Bike Map http://hikebikemap.de/, Open Cycle Map http://www.opencyclemap.org/,

Hiking Trails, Landshade, Mapnik BW, Open Piste Maps, OSM English Labels, Transport

MapQuest: OpenAerialMap, OSM http://www.mapquest.com/

Nationaal Georegister (PDOK): AAN, BGT (standaard, lijngericht, achtergrond en omtrekgericht), AHN2, AHN3, BAG, BRT (normaal, grijs, pastel), Kadastrale kaart, Top10 vector, Top50 vector, Top25 raster, Top50 raster and Top250 raster.

U.S. National Park Service: Park Tiles (http://www.nps.gov/npmap/park-tiles/)

Tianditu: Satellite and world vector map (http://www.tianditu.cn)

VWorld: Satellite and world vector map (http://www.vworld.kr)

قابلیت ها

all projections

client side caching

ArcGIS 10.0, 10.1, 10.2

TMS and WMS-C support :WMTS is proposed

Printing

MapTiler support :see ArcBruTile and MapTiler for details

ArcBruTile is based on the generic tiling library BruTile. For other viewers based on BruTile library  see the Mapsui project
(Silverlight, WPF, Pixelsense, Windows Phone, Windows 8)

منبع

https://arcbrutile.codeplex.com

 

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد