امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 دوره 28ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت خرداد 1399عمومی غیر حضوری (کوید 19)
دوره 27ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1399غیر حضوری استرالیا،سیدنی 
دوره 26ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1398
دوره 25ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1398 ، آموزش از راه دور استرالیا ، ادلایر
دوره 24ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1397
دوره 23ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، دی 1396
دوره 22ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت1396ویژه کارشناسان نفت فلات قاره ،شرکت ملی نفت ایران
دوره 21ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1395
دوره 20ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، بهمن 1394
دوره 19ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1394
دوره 18ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1394
دوره 17ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، فروردین 1394
دوره 16ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، اسفند 1392
دوره 15ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1392
دوره 14ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  بهمن 1390
دوره 13ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  بهمن 1390
دوره 12ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  دی و بهمن 1389
دوره 11ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  تیر 1389
دوره 10ام ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  آبان و آذر 1388
دوره نهم ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت و خرداد 1388
دوره هشتم ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  مهر - آبان 1387
دوره هفتم ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  شهریور 1386 (آموزش فشرده )
دوره ششم ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ،  بهمن 1386
دوره پنجم ArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) خرداد 1386
دوره چهارمArcGIS 3، گروه مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) فروردین 1386
دوره سوم ArcGIS 3، آموزش گروه مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385
دوره دوم ArcGIS 3، آموزش در گروه مهندسی مشاور شاران ، بهمن 1382
دوره اول ArcGIS 3 ،آموزش در گروه مهندسی مشاور امکو ایران ، بهمن 1381

 

 

مشاهده تمامی دوره های برگزار شده گروه چکاد

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد