امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سابقه فعالیت

نام: جعفر

نام خانوادگی: موسی وند

سوابق تحصیلی دانشگاه معدل رتبه تاریخ
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری خوازمی - - 1391
فوق لیسانس برنامه ریزی شهری تربیت معلم تهران 53/17 اول 1390
لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری  مازندران ـ بابلسر 30/16 سوم 1388

سوابق کار

تجارب و سوابق کاری

سازمان یا شرکت

سمت

بخش GIS

بخش گردشگری

بخش برنامه ریزی فضایی

شرکت ورز بوم / شرکت فکر سازه میهن

شرکت ورز بوم

شرکت ورز بوم

کارشناس ارشد

       مشاور

       کارشناس ارشد

تجارب و سوابق مطالعاتی

سازمان یا شرکت

سمت

امکان سنجی 25 منطقه نمونه گردشگری مازندران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران

مشاور

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری بابا حیدرـ چهار محال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال

مشاور

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری نیاسرـ اصفهان

مهندسین مشاور ورز بوم

مشاور

امکان سنجی منطقه نمونه گردشگری چپکرود ـ جویبار

مهندسین مشاور سامان

کارشناس ارشد

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری طالقان ـ کرج

وزارت کشور

کارشناس

طرح جامع گردشگری مجتمع تفریحی ـ سیاحتی جزیره بهشتی انزلی

شرکت بین‌المللی سرمایه گذاری پاسارگاد

مشاور

منطقه نمونه گردشگری بهشتی

مهندسین مشاور سامان

مشاور

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری کشپل - نور

مهندسین مشاور ورز بوم

مشاور

طرح GIS بابلسر

شهرداری بابلسر

کارشناس

طرح جامع منطقه نمونه گردشگری شورمست- سوادکوه

مهندسین مشاور ورز بوم

مشاور

طرح هادی روستای       محمود آباد علم خانی شهرستان قزوین

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین

مدیر پروژه

طرح هادی روستای       همت آباد شهرستان قزوین

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین

مدیر پروژه

طرح هادی روستای       امیرآباد کهنه شهرستان بویین‌زهرا

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین

مدیر پروژه

طرح هادی روستای دیکین شهرستان قزوین

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین

مدیر پروژه

طرح هادی روستای میلک شهرستان قزوین

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین

مدیر پروژه

طرح هادی روستای دستجرد سفلی شهرستان قزوین

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قزوین

مدیر پروژه

 

مهارت بکارگیری نرم افزارها

 

نرم افزار  

شرح

سطح

ArcGIS  9.3

Auto cad

Surfer

SPSS

تدریس دانشگاه مازندران و بوعلی همدان ( گروه جغرافیا و شهرسازی، زمین شناسی)

تدریس دانشگاه مازندران ( گروه عمران و نقشه برداری، گروه جغرافیا).

           مسلط

           مسلط

           مسلط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

سوابق پژوهشی

 

سوابق پژوهشی

مجله

1- تعیین قطب گردشگری با تاکید بر نقش زیرساخت‌های شهری با استفاده از مدل TOPSISو AHP.نمونه موردی استان مازندران

International conference on tourism economic and management    

2- نقش گردشگری در توسعه پایدار مناطق روستایی و ارائه مدل استراتژیک (SWOT) روستای سورین شهرستان بانه

International conference on tourism economic and     management

3- The Study of Relationship between Climate and Annual Tourism Trends Condition; Case of Tabriz, Iran

 

SCHOOL OF HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT (SHTM), UNIVERSITY OF JAMMU

http://bookvistas.com/bookdetails.aspx?bookId=53868

-4Analyzing the Relationship between Urban Infrastructure and Attracting Urban Tourists by Using TOPSIS and AHP Model

Tourism Planning & Development​t - Preliminary​y Decision on Manuscript ID RTHP-2012-​0006

-5Rural Tourism Development as a Strategy to Exit the Crisis of Unemployment; Case of Filband Village in Babol City, Iran

2nd REGIONAL CONFERENCE ON TOURISM RESEARCH 2011, University Conference Hall, USM Penang, Malaysia.

http://bookvistas.com/bookdetails.aspx?bookId=53868

6-Rural Tourism Development as a Strategy to Exit the Crisis of Unemployment; Case of Filband Village in Babol City, Iran(Best paper)

Venturing Into New Tourism Research

7- ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر خطر سیل بااستفاده از Fuzzy Logic&GIS نمونه موردی: منطقه 3 تهران

مجله علمی پژوهشی تحقیقات کاربری علوم جغرافیایی    

http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=151609&varStr=2;صفاريامير,ساسانپورفرزانه,موسيوندعليجعفر;تحقيقاتكاربرديعلومجغرافيايي (علومجغرافيايي);بهار 1390;17;20;129;150

8- سطح بندی شهرستان‌های استان اصفهان با استفاده مدل TOPSIS و AHP  و تعیین عوامل موثر در جذب گردشگر شهری

مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان

http://www.noormags.com/view/fa/creator/218026

9- تأثیر عوامل انسانساخت در تشدید پیامدهای مخاطرات طبیعی در محیط­های کلان شهری با کاربرد FuzzyLogic و GIS

مجله علمی پژوهشی تحقیقات کاربری علوم جغرافیایی    

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4002113881602.pdf

10- ارزیابی نقش زیرساخت‌های شهری جهت تعیین قطب گردشگری با استفاده از مدل محدوده مطالعاتی: استان مازندران

مجله علمی پژوهشی فضای گردشگری

http://tsjm.ir/index.aspx?data_type=article&id=4

11- تحلیل توسعه کاربری‌های شهری در مناطق لغزشی با استفاده از تلفیق مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیار ه(مطالعه موردی حوضه رود ـ دره فرحزاد)

مجله علمی پژوهشی تحقیقات کاربری علوم جغرافیایی    

http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=991560

12- راهبردهای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر توسعه درونزا و مشارکت مردمی, مطالعه موردی: محله سرشور شهر مشهد

سومین همایش سراسری جغرافیا دانشگاه تهران

http://www.yasni.ae

13- تعیین جهت توسعه آتی روستا در راستای پایداری با استفاده از تکنیکAHP, مطالعه موردی: روستای محمود آباد قزوین

سومین همایش سراسری جغرافیا دانشگاه تهران

http://www.yasni.ae

14- تحلیلی بر معیارهای ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله. نمونه موردی: کلانشهر تهران

همایش تحلیل مخاطرات فضایی کلانشهر تهران دانشگاه تربیت معلم تهران

http://cvs.tmu.ac.ir/fa/safari.htm

15- تحلیل آسیب پذیری ناشی از سیل در رود دره فرحزاد

همایش تحلیل مخاطرات فضایی کلانشهر تهران دانشگاه تربیت معلم تهران

http://cvs.tmu.ac.ir/fa/safari.htm

16- تدوین سیاست های کلی ارتقاء جایگاه مدیریت شهری در ساختار سیاسی ـ مدیریتی کشور.

طرح پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک و مجمع تشخیص مصلحت نظام

17- سنجش و بررسی تطبیقی جایگاه علم جغرافیا در فرآیند توسعه و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و نظامی و فرهنگی در چارچوب مدل استراتژیک SWOT

طرح پژوهشی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

18- بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب‌پذیری     ناشی از زلزله در مناطق شهری     (مطالعه موردی: منطقه 2 تهران)

یازدهمین کنگره جغرافیدانان، دانشگاه شهید بهشتی

http://cvs.tmu.ac.ir/fa/safari.htm

19- بررسی شاخص های آسیب رسان طبیعی در کلانشهر تهران

همایش مدیریت بحران

http://icdm.ir/fa/page.php?rid=32

20- امکان سنجی توسعه گردشگری در شهر مرزی بانه در چارچوب مدل استراتژیک(SWOT)

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالش‌ها و رهیافت‌ها

http://seminars.usb.ac.ir/Files/cbcs/fa-ir/Document/posters-Thursday.pdf

21- ارائه راهکارهای توسعه گردشگری روستاييدر راستای توسعه پایداربا استفاده از مدل استراتژیک(SWOT)

مجله علمی پژوهشی دانشگاه ملایر

http://tsjm.ir/index.aspx?data_type=articles_list&page=2

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد