امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دوره آموزشی:

 نــرم افــزار تحلیل آماری  SPSSمدرس:
جعفر موسی وند
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدت زمان:
16 ساعت

پیش نیاز دوره:

رشته های مرتبط:
جغرافیا همه گرایش ها، زمین شناسی، شهرسازی، مدیریت شهری، محیط زیست، کشاورزی

 

سرفصل  کلی مطالب:

  • معرفیSPSS، تعریف متغیرها، ورود، ذخیره سازی و بازیابی داده ها
  • توزیع فراوانی، شاخص های توزیع داده ها و تحلیل های اکتشافی
  • رسم نمودارها (Frequency, data mining, data explore)
  • آزمون های فرضیه (آزمون های میانگین و آزمون های ناپارامتری)
  • همبستگی و رگرسیون (Regression, correlation )
  • رابطه بین دو متغیر کیفی (آزمون کای دو)
  • آزمون های توزیع داده ها (نیکویی برازش)
  • آنوا (ANOVA)
  • تحلیل داده های پرسشنامه ای

جزئیات سرفصل  مطالب:

بخش نخست: مقدمه‌اي بر روش تحقيق
مقدمه
انواع روش‌هاي پژوهش
انواع متغيرهاي پژوهش
مقياس‌هاي اندازه‌گيري متغيرها
جامعه آماري و نمونه آماري
روش‌هاي گردآوري اطلاعات
روايي پرسشنامه
پايائي پرسشنامه

بخش دوم: شروع کار با نرم‌افزار SPSS

وارد کردن داده‌ها در برنامه SPSS
محاسبه فراواني‌هاي داده‌ها
محاسبه آلفاي کرونباخ در SPSS
بخش سوم: انجام آزمون‌هاي فرض آماري با SPSS

آزمون t مستقل (Independent samples t-test)
آزمون t زوجي (Paired samples t-test)
آزمون t تک‌نمونه (One sample t-test)
آزمون تحليل واريانس (Analysis of variance : ANOVA)
روش تحليل عاملي (Factor Analysis)
تحليل عامل با استفاده از نرم افزار SPSS
بخش چهارم: کاربردهاي آزمون خي-دو (χ 2)

آزمون استقلال خي-دو (χ2)
آزمون نيکوئي برازش خي-دو (χ2)

بخش پنجم: آزمون همبستگي و رگرسيون

ضريب همبستگي پيرسون
ضريب همبستگي اسپيرمن
ضريب همبستگي کندالبخش ششم: آزمون‌هاي ناپارامتريک
آزمون فريدمن
آزمون همبستگي کندال(Kendall's coefficient of concordance)  

مهمترین موضوعات

دوره های در حال تشکیل

از 18 مرداد دوره ArcGIS_Pro1
از 12 مرداد 1401 دوره WebGIS1
از 25 شهریور دوره WebGIS2
از 13مرداد 1401 دوره ArcGIS4
از 25  مرداد 1401 دوره ArcGIS5
از22 مرداد 1401 دوره پایتون
از 10مرداد GIS چندکاربره سازمانی

  کلاس زنده به صورت آنلاین

   جدول کامل زمان بندی دوره های در حال تشکیل

تلفن
22885653
22885654

تماس با واتس آپ 00989121350736

- لینک کانال تلگرام
- لینک گروه What's app
-
 مشاوره GIS

  جدول ساعت و شهریه دوره هاي آموزشي GIS
سرفصل و شهریه دوره هاثبت نام و پرداخت شهریه
  فهرست دوره های برگزارشده : 350 دوره 

 
توانایی های خود در GIS را بسنجید:
پروژه عملی GIS


آموزش زنده و راه دور (دیگر شهرها و کشورها)
  راهنمای پیشنهادی دنبال کردن دوره های آموزشی

  دانلود کتاب
  راهنمای نصب ArcGIS 10

آشنایی با مزایای نقشه های تحت وب : WebGIS 

سرفصل دوره WebGIS1 ، مقدماتی

پروژه پایان دوره webGIS1
لینک پروژه عملی پایان دوره وب جی آی اس 1، مقدماتی با ArcGIS JavaScript API 4


سرفصل دوره JavaScript API WebGIS ، پیشرفته

پروژه پایان دوره webGIS2 پرس وجوی اطلاعات توصیفی و نمایش جدول
لینک پروژه عملی پایان دوره وب جی آی اس ۲، پیشرفته
 با ArcGIS JavaScript API 4


دوره GIS  سازمانی: ArcSDE چندکاربره  Enterprise Geodatabase

ورود به گروه چکاد