امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در ایجاد جی ای اس سازمانی و یا اتصال پروژه های جی ای اس به داده های توصیفی و غیرمکانی سازمان مانند مشخصات مالکین یا ویژگی های تجهیزات شبکه برق یا آب و مخابرات، لازم است ArcGIS یا ArcGIS Pro را از طریق Database connection به پایگاه داده مانند SQL server یا PostgreSQL ، Oracle متصل کنیم.

این کار از طریق وارد کردن نام یا شماره IP سرور یا کامپیوتری که پایگاه داده بر روی آن نصب شده ، به همراه instance صورت میگیرد. شما برای اتصال لازم است نام کاربری و رمز دسترسی به پایگاه را نیز وارد نمایید.

نسخه های مختلف ArcGIS یا ArcGIS Pro  برحسب ورژن ، با تعدادی از پایگاه های داده همخوانی دارند. با توجه به اینکه کاربران در ایران از ورژن های مختلف ArcGIS یا ArcGIS Pro استفاده میکنند ، می بایست به ورژن مناسب توجه داشته باشند. جدول زیر خلاصه ای از ورژن پایگاه داده ها ، را نمایش میدهد.

Windows server Standard and Datacenter Windows Version PostGIS version PostgreSQl Version MS SQL Server
Enterprise/Standard/Developer
ArcGIS version ArcGIS Pro version
        2008-R2-sp2(64bit)
2008-R3(64bit)
2012sp1(64bit)
2014(64bit)
10.3  
        2012sp1(64bit)
2014(64bit)
2016(64bit)
10.4  

2008R2
2012
2012R2
2016
2019

7
8.1
10
2.2
2.2
2.3
2.4
 9.4.8(64bit)
9.5.12(64bit)
9.6.8(64bit)
10.3(64bit)
2012sp3(64bit)
2014sp3(64bit)
2016(64bit)
2017(64bit)
10.6 2.1
2008R2
2012
2012R2
2016
2019
7
8.1
10
2.2
2.3
2.4
9.5.12(64bit)
9.6.8(64bit)
10.3(64bit) 
2012sp3(64bit)
2014sp3(64bit)
2016(64bit)
2017(64bit)
 10.6.1 2.2
2008R2
2012
2012R2
2016
2019

7
8.1
10

2.2
2.3
2.4
2.5.1

9.5.12(64bit)
9.6.12(64bit)
10.7(64bit)
11.2(64bit)

2014sp3(64bit)
2016(64bit)
2017(64bit)

10.7 2.3
2008R2
2012
2012R2
2016
2019

7
8.1
10

2.3
2.4
2.5.1

9.6.12(64bit)
10.7(64bit)
11.2(64bit)

2014sp3(64bit)
2016(64bit)
2017(64bit)
2019(64bit)

10.7.1 2.4
2012
2012R2
2016
2019

8.1 Pro & Entrp
10 Pro & Entrp

2.3
3.0.1
3.0.1

9.6.15(64bit)
10.12(64bit)
11.7(64bit)

2014sp3(64bit)
2016(64bit)
2017(64bit)
2019(64bit)

10.8 2.5
2012
2012R2
2016
2019
2022
8.1 Pro & Entrp
10 Pro & Entrp
11 Pro & Entrp
3.0.1
3.0.1
3.0.1
3.0.1
9.6.17(64bit)
10.12(64bit)
11.7(64bit)
12.2(64bit)
2016(64bit)
2017(64bit)
2019(64bit)
10.8.1 2.6
 2012
2012R2
2016
2019
2022
 8.1 Pro & Entrp
10 Pro & Entrp
11 Pro & Entrp
3.0.1
3.0.1
3.0.1
10.14(64bit)
11.9(64bit)
12.4(64bit)
2016(64bit)
2017(64bit)
2019(64bit)
- 2.7
             2.8
             2.9
             3.0
             3.0.1

 تجربه خود از نصب و استفاده از نسخه های مختلف و ناهمخوانی های احتمالی را در بخش نظرات ، در پایین صفحه با دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

 

برای اطلاعات بیشتر به صفحه اصلی در سایتesri  , arcgis.com مراجعه کنید.

PostgreSQL database requirements for ArcGIS 10.8.x and ArcGIS Pro 2.5, 2.6, and 2.7

How To: Locate and download PostgreSQL client libraries for ArcGIS

 

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد