امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 طی ۱۷سال فعالیت گروه چکاد، ۲۵۷ دوره برگزار شده:

دوره های 1394 دوره های 1393 دوره های پیش از 1393 دوره های برگزار شده در
بخش دولتی
دوره های برگزار شده در
بخش خصوصی
ارزیابی کارفرماها از تدریس دوره

دوره های ماه جاری 

دوره های برگزار شده:  

دوره های برگزار شده در اردیبهشت 1396

280- دوره ArcGIS 4 فشرده ، دوره دوم ،  ویژه کارشناسان نفت فلات قاره، شرکت ملی نفت ایران
279-  دوره Arc GIS 3 فشرده ، دوره بیست و سوم ویژه کارشناسان نفت فلات قاره  ، شرکت ملی نفت ایران 
278- دوره ArcGIS 2 ، دوره 70 هفتادم ، جمعه ها از 22 اردیبهشت 1396

دوره برگزارشده در فروردین 1396

277- دوره 1 ArcGIS دوره فشرده ، دوره یکصد و شصت یکم، 31 فروردین 1396

دوره های آموزشی اسفند 1395

276- دوره webGIS بدون برنامه نویسی، فشرده دوره 9 نهم ، ویژه کارشناس شرکت جاماب ، 15 اسفند 1395
275- دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و شصتم ، جمعه ها ، 5 اسفند 1395

دوره های آموزشی بهمن 1395

274- دوره webGIS با ArcGIS JavaScript API دوره 1 یکم ، 28 بهمن95
273- دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و پنجاه و نهم، 17 بهمن 1395

دوره های آموزشی دی 1395

272- دوره webGIS بدون برنامه نویسی، فشرده دوره 8 هشتم، ویژه کاربر مقیم سن دیگو ، کالیفرنیا 21 دی95
271- دوره ArcGIS 2 ، دوره 69 شصت و نهم ، فشرده مهندسین مشاور نقشه برداری ، اردبیل 
270- دوره 1 ArcGIS دوره یکصد و پنجاه و هشتم ، فشرده مهندسین مشاور نقشه برداری ، اردبیل 
269- دوره ArcGIS 2 ، دوره 68 شصت و هشتم کارشناسان شرکت نفت فلات قاره ، فشرده  ، از 13 دی95
268 -دوره   webGIS بدون برنامه نویسی، دوره 7 هفتم ، 3 دی 1395 آغاز شد

دوره های آموزشی آذر1395

268 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و هفتم ، دوره فشرده ، قشم 27 آذر 1395
267 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ،  26 آبان 1395
266 - دوره آماده سازی اطلاعات GIS ،  از 17 آذر 1395
265 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 67 شصت و هفتم ، جمعه 9 مهر  1395

دوره های آموزشی آبان 1395

264 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ،  20 آبان 1395
263 - دوره کاربرد GIS درمنابع آب و محیط زیست، دوره فشرده - خصوصی، از 17 آبان 95
262 - دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ،  فشرده، کارشناسان شرکت نفت فلات قاره ، 10 آبان 1395

دوره های آموزشی مهر 1395

261 - دوره ArcGIS 2 ، دوره 66 شصت و پنجم ، جمعه 9 مهر  1395
260 -
دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و پنجم ، ویژه دانشجویان طراحی محیط دانشگاه تهران 10 مهر  1395
259 - دوره طراحی وب سایت: HTML ,CSS, CMS از 15 مهر 1395
258 -
دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و ششم ، فشرده - خصوصی از 24مهر 1395

دوره های تابستان 1395

257-  دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و پنجم ،  12 شهریور 1395
256- دوره 1 ArcGIS فشرده: دوره یکصد و پنجاه سوم ،  5 مرداد 1395
255- دوره 1 ArcGIS راه دور - ارومیه: دوره یکصد و پنجاه و چهارم ،  10 مرداد 1395

254- دوره ArcGIS Server WebGIS بدون برنامه نویسی، دوره 6 ششم، 20 مرداد 1395
253- دوره ArcGIS 2 فشرده، دوره 64 شصت و چهارم ، از 18 مرداد  1395
252- دوره ArcGIS 2 فشرده، دوره 65 شصت و چهارم ، از 25 مرداد  1395
251- دوره Arc GIS 3  دوره بیست و یکم ، از 25 مرداد 1395آغاز شد

250- کارگاه GIS 1 از عصر 31 مرداد 95 دوره پنجم
249-  کارگاه GIS 1 ازعصر 5 تیر 95، دوره چهارم،
248- دوره ArcGIS 2 ، دوره 62 شصت و دوم ، از 29 تیر 1395 
247- دوره 1 ArcGIS فشرده: دوره یکصد و پنجاهم ،  26  تیر 1395
246- دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و یکم ،  28  تیر 1395
245- دوره 1 ArcGIS :دوره یکصد و پنجاه و دوم ،  31 تیر 1395

دوره های بهار 1395

244- دوره ArcGIS2  دوره 64 ، از 3 خرداد آغازشد
243- دوره ArcGIS1 دوره 149 ، از 5 خرداد شروع شد
242-دوره طراحی وب سایت: HTML ,CSS, CMS از 21 خرداد 1395
241- دوره Arc GIS 2 ، از 14 اردیبشت
240- دوره Arc GIS 1 دوره 149، 4 اردیبهشت
239-کارگاه GIS1، کارگاه سوم، 

دوره های برگزار شده طی سال 1394

دوره های زمستان 1394
238-دوره فشرده  Arc GIS 1 دوره 148، 24اسفند
237-دوره Arc GIS 1 دوره 147، 17اسفند
236-دوره پنجم WebGIS بدون برنامه نویسی فشرده اهواز 16 اسفند
235-دوره فشرده Arc GIS 1 دوره 146، شرکت نگین شهر از 1 اسفند
234-دوره Arc GIS 1 دوره 145، جمعه 30 بهمن
233-دوره ArcGIS3 دوره 20 از 22 بهمن
232-دوره Arc GIS 4 دوره نهم ، از 8 بهمن
231-کارگاه GIS 2 ، از جمعه 2 بهمن
230-دوره ArcSDE: Enterprise GDB ، راه دور بندرعباس از 19 دی
229-دوره Arc GIS 1 دوره 144، از 15 دی


دوره های پاییز 1394
228-دوره Arc GIS 1 از 15 آذر
227-دوره Arc GIS 1 راه دور
، بندرعباس، 27 آبان
226-دوره Arc GIS 2 راه دور، مینه سوتا،
آمریکا 26 آبان
225-دوره Arc GIS 1 پنجشنبه
، از 14 آبان
224-دوره Arc GIS 2 ،دوره 61، جمعه 8 آبان
223-دوره Arc GIS 2 ،دوره 60، 6 آبان ، ویژه دانشجویان دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
222-فشردهWebGISدوره 3، اراک 12مهر
221-دوره طراحی وب سایت،CMS, CSS, HTML از10 مهر
220-کارگاه GIS 1 ، کارگاه دوم، 2 مهر 1394

دوره های تابستان   1394
219-فشرده WebGISدوره 2، رشت20شهریور
218-دوره Arc GIS 3 ،دوره 19، 5 شهریور
217-دوره Arc GIS 2 عصر ،دوره 59، از 2 شهریور1394
216-دوره Arc GIS 3 ،دوره 18،  از 25 مرداد 1394
215-دوره Arc GIS 1 پنجشنبه و جمعه ، دوره 140،  15 مرداد 1394
214-کارگاه GIS 1 عصر، کارگاه اول ، 1 مرداد 1394
213-دوره Arc GIS 1 عصر، دوره 139، 21 تیر 1394

دوره های    بهار   1394
212-دوره Arc GIS 1 عصر، دوره 138، 28 خرداد 1394
211-دوره Arc GIS 2 عصر، دوره 58،  10 خرداد 1394
210-دوره Arc GIS 1 عصر،دوره 137، 9 خرداد 1394
209-دوره Arc GIS 2 صبح،دوره 57، 17 اردیبهشت 1394
208-دوره Arc GIS 1 عصر،دوره 136،  6 اردیبهشت 1394
207-دوره Arc GIS 1 عصر ،دوره 135، 26 فروردین 1394
206-دوره Arc GIS 3 ،دوره 17،  از 22 فروردین 1394

 

دوره های سال 1393

دوره های زمستان  1393
دوره یکم WebGIS فشرده از 24 اسفند 93
دوره 133ام ArcGIS1 صبح 6 اسفند 93
دوره132 ام Arc GIS 1 یکشنبه 3 اسفند شروع شد
دوره 56 ام  Arc GIS 2  چهارشنبه عصر، از 29بهمن 93
دوره131 ام Arc GIS 1 یکشنبه 1 بهمن شروع شد
دوره 55 ام  Arc GIS 2  عصر، از 21 دی 93 ، شروع شد
دوره 54 ام  Arc GIS 2  پنجشنبه و جمعه صبح، از 11 دی 93


دوره های    پاییز   1393
دوره130 ام Arc GIS 1 راه دور - ماهشهر از 22 آذر 93شروع شد
دوره129 ام Arc GIS 1 عصر از 10 آذر 93 شروع شد
دوره128 ام Arc GIS 1 عصر 1 مهر 1393 شروع شد

دوره های تابستان  1393
دوره ۱۲۷ آموزش ArcGIS1 – از 2 شهریور ۹۳ - دوره صبح
دوره ۱۲۶ آموزش ArcGIS1 – از 26 مرداد ۹۳ - وزارت نیرو- سازمان انرژی های نو - دوره ویژه مدیران
دوره ۱۲۵ آموزش ArcGIS1 – دوره ویژه  ۱۰ مرداد  ۹۳، شرکت مخابرات استان البرز، اداره مهندسی
 دوره ۱ اسکریپت نویسی با پایتون در ArcGIS 10.2، عصر پنجشنبه : ۵ تیر ۹۳

دوره های بهار  1393
دوره ۲ آموزش ArcGIS ویژه مدیران – شرکت برق منطقه ای تهران- فشرده صبح: ۱۹ خرداد ۹۳
دوره ۲، دوره جامع GIS شهری فشرده صبح : به مدت ۶۰ ساعت – ۱۵ خرداد
دوره ۵۳  ArcGIS2  فشرده صبح : ۱۰ خرداد ۹۳
دوره ۱ آموزش ArcGIS ویژه مدیران – شرکت برق منطقه ای تهران- فشرده صبح: ۵ خرداد ۹۳
دوره ۱۲۴ آموزش ArcGIS1 – فشرده صبح: ۴ خرداد ۹۳
دوره ۵۲  ArcGIS2  فشرده صبح : ۱۶ اردیبهشت ۹۳
دوره ۲ کارگاه مدل سازی پیشرفته با Model Builder فشرده خصوصی ۷ اردیبهشت ۹۳
دوره ۱ کارگاه مدل سازی پیشرفته با Model Builder از ۴ اردیبهشت ۹۳
دوره ۱، دوره جامع GIS شهری به مدت  ۶۰ ساعت – ۱ اردیبهشت
دوره ۱۲۳ آموزش ArcGIS1 – فشرده صبح: ۱ اردیبهشت
دوره ۱۲۲ آموزش راه دور ArcGIS1 – فیروزکوه : ۱۸ فروردین ۹۳
دوره هشتم آماده سازی اطلاعات GIS – آموزش راه دور  زابل: ۱۰ فروردین ۹۳

برای مشاهده دوره های ماه جاری به همراه مدت ، سرفصل و زمان برگزاری به صفحه اول سایت مراجعه کنید

  جدول کامل دوره های آموزش GIS

16سال سابقه پر افتخار برگزاری دوره های آموزش GIS کاربردی در گروه چکاد 

 

 
دوره های GIS برگزار شده در دستگاه های دولتی

  ۳۹-دوره ۱۲۶ آموزش ArcGIS1 – از 26 مرداد 93 - وزارت نیرو- سازمان انرژی های نو - دوره ویژه مدیران
 ۳۸-دوره ۱۲۵ آموزش ArcGIS1 – از  10 مرداد  ۹۳، دوره ویژه اداره مهندسی، شرکت مخابرات استان البرز،

۳۷- دوره ۲ آموزش ArcGIS ویژه مدیران – شرکت برق منطقه ای تهران- فشرده صبح: 19 خرداد ۹۳
۳۶-دوره ۱ آموزش ArcGIS ویژه مدیران – شرکت برق منطقه ای تهران - سعادت آباد - فشرده صبح: ۵ خرداد ۹۳

۳۵-دوره یکصد و پانزدهم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت انتقال گاز منطقه ۴ کشور ، مشهد ،آذر ۱۳۹۲
۳۴-دوره یکصد و دوازدهم آموزش ۱ ArcGIS ،  شرکت برق منطقه ای تهران ،موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق، شهریور ۱۳۹۲
  ۳۳-دوره بیست و پنجم آموزش ۲ ArcGIS ، دانشگاه صنعت آب و برق واحد زنجان (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آذر ۱۳۸۹
۳۲-دوره هفتاد و هفتم آموزش ۱ ArcGIS ، دانشگاه صنعت آب و برق واحد زنجان (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آذر ۱۳۸۹
۳۱-دوره هفتاد و پنجم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان وزارت نیرو ، (آموزش فشرده) ، آبان ۱۳۸۹
  ۳۰-دوره هفتاد و چهارم آموزش ۱ ArcGIS ، دانشگاه صنعت آب و برق واحد زنجان (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آبان ۱۳۸۹
۲۹-دوره شصت و ششم آموزش ۱ ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، دی و بهمن ۱۳۸۸
۲۸-دوره شصت و دوم آموزش ۱ ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، آبان و آذر ۱۳۸۸
  ۲۷- دوره دوم آموزش ArcGIS 3 ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران ، آبان و آذر ۱۳۸۸
  ۲۶- دوره شصت و یکم آموزش ۱ ArcGIS ، هسا : صنایع هوایی ایران – اصفهان ، ( آموزش فشرده ) ، آبان ۱۳۸۸
  ۲۵- دوره پنجاه و هفتم آموزش ۱ ArcGIS ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان ، ( آموزش فشرده ) ، آبان ۱۳۸۸
۲۴- دوره شصتم آموزش ۱ ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (ویژه مدیران گروه فکر ) ، مهر ۱۳۸۸
۲۳- دوره پنجاه و هشت آموزش ۱ ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ، مهر ۱۳۸۸
۲۲- دوره پنجاه و چهارم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت صنایع الکترونیک شیراز ، ( آموزش فشرده ) ، مرداد ۱۳۸۸
۲۱- دوره پانزدهم آموزش ۲ ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا – چالوس ، ( آموزش فشرده ) ، اسفند ۱۳۸۷
۲۰- دوره چهل و نهم آموزش ۱ ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا – چالوس ( آموزش فشرده ) ، اسفند ۱۳۸۷
  ۱۹- دوره ششم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور۱۳۸۶
۱۸- دوره چهارم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور۱۳۸۶
۱۷- دوره بیستم و سوم آموزش ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور فاضلاب ، وزارت نیرو ، مرداد ۱۳۸۶
  ۱۶- دوره بیست و دوم آموزش ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان ، وزارت نیرو ( آموزش فشرده) ، مرداد ۱۳۸۶
  ۱۵- دوره نوزدهم آموزش ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور آب ، وزارت نیرو ، اردیبهشت ۱۳۸۶
۱۴- دوره بیست و نهم آموزش ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد – قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا ، آذر ۱۳۸۶
۱۳- دوره هشتم آموزش ArcView، شرکت ساماندهی مشاغل شهر ، شهرداری تهران، بهمن ۱۳۸۵
۱۲- دوره سیزدهم آموزش ArcGIS، سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، اسفند ۱۳۸۴
۱۱- دوره دوازدهم آموزش ArcGIS، سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، بهمن ۱۳۸۴
  ۱۰- آموزش ArcInfo Workstation، مرکز آمار ایران ،شهریور ۱۳۸۴
۹- دوره هشتم آموزش ArcGIS، سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی،تیر ۱۳۸۴
۸- دوره پنجم آموزش ArcView، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی کشور، آبان ۱۳۸۳
   ۷- دوره اول آموزش ArcView پیشرفته : شرکت نگاره ، شرکت نفت فلات قاره ، اهواز، خرداد ۱۳۸۲
۶- دوره اول آموزش ArcGIS ، شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، بهمن ۱۳۸۰
۵- آموزش GIS ، ستاد نیروی زمینی ارتش،شرکت ایز ایران،شرکت هلررایانه ، تیر ۱۳۷۹
۴- آموزش GIS و سیستم های تصویری و نقشه- شرکت ایز ایران، شرکت هلررایانه ،دی۱۳۷۸
  ۳- آموزش تولید مدل های سه بعدی در CARIS ،شرکت هلررایانه ، مهر۱۳۷۸
۲- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی – آموزشکده فنی معدن ، وزارت معادن و فلزات،شرکت هلررایانه ، تیر۱۳۷۸
۱- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی CARIS – گروه جغرافیای دانشگاه تهران،شرکت هلررایانه ،تیر۱۳۷۸

 
دوره های GIS برگزار شده در شرکت های خصوصی
۲۴-دوره بیست و یکم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت ۱۳۸۹
۲۳-دوره شصت و هشتم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت ۱۳۸۹
۲۲-دوره هفدهم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی – بوشهر ، (آموزش فشرده ) ، خرداد ۱۳۸۸
۲۱-دوره چهل و ششم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت سبز سامانه سبلان – اردبیل ، ( آموزش فشرده ) ، بهمن ۱۳۸۷
۲۰- دوره چهل و پنجم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی – بوشهر ) ، ( آموزش فشرده ) ، بهمن ۱۳۸۷
۱۹- دوره نهم آموزش ۲ ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد ۱۳۸۷ ( آموزش فشرده – شرکت زمین ساخت – تبریز)
۱۸- دوره سی و ششم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت ۱۳۸۷ ( آموزش فشرده- مشهد)
۱۷- دوره سی وچهارم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین ۱۳۸۷ ( آموزش فشرده- شرکت لرزه ساخت- تبریز)
۱۶- آموزش ArcView پیشرفته : شرکت نگاره ، سازمان صنایع و معادن استان تهران ، اسفند ۱۳۸۶
۱۵- دوره هشتم آموزش ۲ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکینک) ، دی – بهمن ۱۳۸۶
۱۴- دوره سی و یکم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکنیک) ، دی ۱۳۸۶
۱۳- دوره دهم آموزش ۱ ArcGIS، شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مهر – آبان ۱۳۸۴
۱۲- دوره پنجم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت کامپیوتری نگاره ، شهریور۱۳۸۳
۱۱- دوره ششم آموزش ۱ ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مرداد ۱۳۸۳
۱۰- دوره چهارم آموزش ۱ ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن ۱۳۸۲
۹- دوره دوم آموزش ArcView 3D Analyst در شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن ۱۳۸۲
۸- دوره سوم آموزش AutoCAD Map 2002 ، شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، آذر ۱۳۸۲
۷- دوره سوم آموزش ۱ ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، بهمن ۱۳۸۱
۶- دوره اول آموزش ArcView 3D Analyst در شرکت مهندسی مشاور امکو ایران ، بهمن ۱۳۸۱
۵- دوره دوم آموزش ArcView، شرکت نگاره ، شهریور۱۳۸۱
۴- دوره دوم آموزش AutoCAD Map 2002 ،شرکت مهندسی مشاور شاران ، شهریور ۱۳۸۱
۳- دوره دوم آموزش ArcGIS ، شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، شرکت پردازش شهری تهران (TGIC) اردیبهشت ۱۳۸۱
۲- دوره اول آموزش ArcView، شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، فروردین ۱۳۸۰
۱- دوره اول آموزش AutoCAD Map 2000i : شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، مهر ۱۳۷۹

 

ارزیابی تدریس GIS
ارزیابی تدریس GIS در مرکز زنجان : عالی

 دوره های GIS برگزار شده پیش از سال 93 در گروه چکاد

دوره ArcGIS 3D & Spatial Analyst  : از ۱ اسفند ۱۳۹۲
دوره ۵۱  ArcGIS2  فشرده صبح ها: از ۱۹ بهمن ۱۳۹۲
دوره۱۲۱  ArcGIS1  فشرده صبح ها: از ۷ بهمن ۱۳۹۲
دوره ۵۰  ArcGIS2  فشرده : از ۳بهمن ۱۳۹۲
یکم بهمن ۱۳۹۲ : دوره ۱۲۰ آموزش ArcGIS1
هفتم دی ۱۳۹۲ : دوره ۴۸ آموزش ArcGIS2
یک دی ۱۳۹۲ : دوره ۱۱۹ آموزش ArcGIS1 فشرده صبح
بیستم آذر ۱۳۹۲ :  دوره ۱۱۸ آموزش ArcGIS1 فشرده اختصاصی
یازده آذر ۱۳۹۲ : دوره ۱۱۷  آموزش ArcGIS1 فشرده صبح

 

دوره های برگزار شده  ArcGIS 1

دوره 91 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1390
 دوره 90 آموزش  ArcGIS 1، معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن، دی 1390
 دوره 89 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1390
 دوره 88 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده )  آذر و دی  1390
 دوره 87 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1390
 دوره 86 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1390
 دوره 85 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،   مهر  1390
 دوره 84 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1390
 دوره 83 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) مرداد 1390
 دوره 83 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد 1390
 دوره 82 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  تیر و مرداد 1390
 دوره 81 آموزش  ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1390
دوره 80  آموزش ArcGIS 1، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  فروردین 1389 ( آموزش از راه دور - اصفهان)
دوره هفتاد و نهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، بهمن و اسفند 1389
دوره هفتاد و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی و بهمن 1389
دوره هفتاد و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، دانشگاه صنعت  آب و برق  واحد زنجان  (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، (آموزش فشرده) ، آذر 1389
دوره هفتاد و ششم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، آذر و دی 1389
دوره هفتاد و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت توسعه منابع آب وخاک سیستان وزارت نیرو ، ( آموزش فشرده ) ، آبان 1389
دوره هفتاد و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، دانشگاه صنعت  آب و برق  واحد زنجان  ( سازمان آب منطقه ای زنجان ) ، ( آموزش فشرده ) ، آبان 1389
دوره هفتاد و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، آبان و آذر 1389
دوره هفتاد و دوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) ،  مهر 1389
دوره هفتاد و یکم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور و مهر 1389
دوره هفتادم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر و مرداد 1389
دوره شصت و نهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1389
دوره شصت و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری  ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت 1389
دوره شصت و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین 1389
دوره شصت و ششم آموزش 1 ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، دی و بهمن 1388
دوره شصت و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی و بهمن 1388
دوره شصت و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر و دی 1388
دوره شصت و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1388
دوره شصت و دوم آموزش 1 ArcGIS ، سازمان بنادر و دریانوردی ، آبان و آذر 1388
دوره شصت و یکم آموزش 1 ArcGIS ، هسا : صنایع هوایی ایران - اصفهان ، ( آموزش فشرده ) ، آبان 1388
دوره شصتم آموزش 1 ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،  آبان  1388
دوره پنجاه و نهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آبان و آذر 1388
دوره پنجاه و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،  آبان 1388
دوره پنجاه و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، بنیاد مسکن کرمان ، ( آموزش فشرده ) ،  آبان 1388
دوره پنجاه و ششم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، مهر 1388
دوره پنجاه و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور 1388
دوره پنجاه و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت صنایع الکترونیک شیراز ،  ( آموزش فشرده ) مرداد 1388
دوره پنجاه و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر و مرداد 1388
دوره پنجاه و دوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، اردیبهشت و خرداد 1388
دوره پنجاه و یکم آموزش ArcGIS 1 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، فروردین و اردیبهشت 1388
دوره پنجاهم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، اسفند 1387 و فروردین 1388
دوره چهل و نهم آموزش 1 ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا - چالوس  ، ( آموزش فشرده ) ،  اسفند 1387
دوره چهل و هشتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، بهمن 1387
دوره چهل و هفتم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، بهمن 1387
دوره چهل و ششم آموزش 1 ArcGIS ،  شرکت سبز سامانه سبلان - اردبیل ( آموزش فشرده ) ، بهمن 1387
دوره چهل و پنجم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی - بوشهر ( آموزش فشرده ) ، بهمن 1387
دوره چهل و چهارم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،دی 1387 ( آموزش فشرده )
دوره چهل و سوم آموزش 1 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر - دی 1387
دوره چهل و دوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آبان 1387
دوره چهل و یکم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مهر - آبان 1387
دوره چهلم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1387
دوره سی و نهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد – شهریور 1387
دوره سی و هشتم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1387
دوره سی و هفتم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1387
دوره سی و ششم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1387 ( آموزش فشرده- مشهد)
دوره سی و پنجم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت 1387
دوره سی وچهارم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  فروردین 1387 ( آموزش فشرده- تبریز)
دوره سی و سوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اسفند 1386 و فروردین 1387
دوره سی و دوم  آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اسفند 1386
دوره سی و یکم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکینک)  ، دی 1386
دوره سی ام آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1386
دوره بیست و نهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد - قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا ، آذر 1386
دوره بیست و هشتم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1386
دوره بیست و هفتم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1386
دوره بیست و ششم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان 1386 ( آموزش فشرده)
دوره بیست و پنجم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مهر 1386
دوره بیست و چهارم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1386
دوره بیستم و سوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور فاضلاب ، وزارت نیرو ، مرداد 1386
دوره بیست و دوم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان ، وزارت نیرو، ( آموزش فشرده) ، مرداد 1386
دوره بیست و یکم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1386
دوره بیستم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد 1386
دوره نوزدهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور ری آب – امور آب ، وزارت نیرو ، اردیبهشت 1386
دوره هجدهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1386
دوره هفدهم آموزش 1 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین 1386
دوره شانزدهم آموزش 1 ArcGIS، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385
دوره پانزدهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1385
دوره چهاردهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1385
دوره سیزدهم آموزش 1 ArcGIS : سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، اسفند 1384
دوره دوازدهم آموزش 1 ArcGIS : سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی، بهمن 1384
دوره یازدهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی 1384
دوره دهم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مهر - آبان 1384
دوره نهم آموزش 1 ArcGIS :دوره اختصاصی در شرکت مهندسی مشاور چکاد ،مهر 1384
دوره هشتم آموزش 1 ArcGIS : سازمان زمین شناسی کشور ، معاونت زمین شناسی،تیر 1384
دوره هفتم آموزش 1 ArcGIS :شرکت مهندسی مشاور چکاد ،خرداد ۸۴
دوره ششم آموزش 1 ArcGIS : شرکت مهندسی مشاور تژآب سد ، مرداد 1383
دوره پنجم  آموزش 1 ArcGIS :  شرکت کامپیوتری نگاره ، شهریور1383
دوره چهارم  آموزش 1 ArcGIS :شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن 1382
دوره سوم  آموزش 1 ArcGIS :شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، بهمن 1381
دوره دوم  آموزش 1 ArcGIS :  شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، شرکت پردازش شهری تهران (TGIC) اردیبهشت 1381
دوره اول  آموزش 1 ArcGIS :  شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، بهمن 1380


دوره  ArcGIS 2

دوره  30 آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد  1390 ( آموزش از راه دور - اصفهان)
دوره  29 آموزش  ArcGIS 2، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد و شهریور 1390
دوره  28 آموزش ArcGIS2 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، خرداد و تیر 1390
دوره بیست و هفتم آموزش  ArcGIS2 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، اردیبهشت 1390
دوره بیست و ششم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی و بهمن 1389
دوره بیست و پنجم آموزش 2 ArcGIS ، دانشگاه صنعت  آب و برق  واحد زنجان (سازمان آب منطقه ای زنجان) ، ( آموزش فشرده ) ، آذر 1389
دوره بیست و چهارم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر و دی  1389
دوره بیست و سوم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده ) ، مهر 1389
دوره بیستم و دوم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مرداد 1389
دوره بیست و یکم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت ساختمانی شفیق امیری ، ( آموزش فشرده ) ، اردیبهشت 1389
دوره بیستم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت و خرداد 1389
دوره نوزدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور 1388
دوره هجدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر 1388
دوره هفدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاوران حاسب انرژی - بوشهر ، (آموزش فشرده ) ، خرداد 1388
دوره شانزدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، فروردین و اردیبهشت 1388
دوره پانزدهم آموزش 2 ArcGIS ، دانشکده علوم و فنون نیروی دریایی سپاه ندسا - چالوس  ، ( آموزش فشرده ) ،  اسفند 1387
دوره چهاردهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر - دی 1387
دوره سیزدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، شهریور– مهر 1387
دوره دوازدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، تیر -  مرداد 1387
دوره یازدهم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد  ، تیر 1387
دوره دهم آموزش 2 ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1387
دوره نهم آموزش 2 ArcGIS ،شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  خرداد 1387 ( آموزش فشرده- تبریز)
دوره هشتم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور زمیران ( ژئوتکینک) ، دی - بهمن 1386
دوره هفتم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، دی - بهمن 1386
دوره ششم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور1386
دوره پنجم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر 1386
دوره چهارم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور ری آب– امور آب، وزارت نیرو، مرداد–شهریور1386
دوره سوم آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر- مرداد 1386
دوره دوم آموزش 2 ArcGIS  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت 1386
دوره اول آموزش 2 ArcGIS ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385

از این تاریخ به دلیل نیازهای کاربران ، دوره ArcGIS3  و دوره ArcGIS Spatial Analyst , ArcGIS 3D Analyst با یکدیگر ترکیب شده و دوره های ArcGIS3  و دوره ArcGIS4 شکل گرفتند

ArcGIS 3

دوره چهارم آموزش  ArcGIS3 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت و خرداد 1390
دوره سوم آموزش  ArcGIS3 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،( آموزش فشرده ) ،  مهر 1389
دوره دوم آموزش ArcGIS 3 ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران ، آبان و آذر 1388
دوره اول آموزش ArcGIS 3 ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد و شهریور و مهر 1388

ArcGIS Spatial Analyst , ArcGIS 3D Analyst

دوره دوازدهم  Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  دی و بهمن 1389
دوره یازدهم  Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  تیر 1389
دوره دهم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  آبان و آذر 1388
دوره نهم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  اردیبهشت و خرداد 1388
دوره هشتم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  مهر - آبان 1387
دوره هفتم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  شهریور 1386 (آموزش فشرده )
دوره ششم Spatial Analyst-3D Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ،  بهمن 1386
دوره پنجم Spatial Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) خرداد 1386
دوره چهارمSpatial Analyst، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) فروردین 1386
دوره سوم3D Analyst، آموزش شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ( آموزش فشرده) اسفند 1385
دوره دوم 3D Analyst، آموزش در شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن 1382
دوره اول 3D Analyst ،آموزش در شرکت مهندسی مشاور امکو ایران ، بهمن 1381


دوره آماده سازی  اطلاعات ( از طریق ArcGIS , Auto CAD Map )

دوره  2 کارگاه آماده سازی اطلاعات GIS ( تبدیل فایل های DWG به GIS ) ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، تیر و مرداد 1390

دوره  1 کارگاه آماده سازی اطلاعات GIS ( تبدیل فایل های DWG به GIS ) ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مرداد 1389

VBA مقدماتی

دوره  7  آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1390

دوره  6  آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذر و دی 1389

دوره  5 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، شهریور 1389

دوره  4 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1389

دوره  3 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، بهمن و اسفند 1388

دوره  2 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، اردیبهشت و خرداد 1388

دوره  1 آموزش VBA مقدماتی ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آذرو دی 1387

VBA پیشرفته

دوره دوم آموزش VBA پیشرفته ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، مهر و آبان 1389

دوره اول آموزش VBA پیشرفته ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، خرداد و تیر 1389

برنامه نویسی با ArcEngine 1
برنامه نویسی با ArcEngine 2

دوره دوم آموزش ArcEngine 2  ، شرکت مهندسی مشاور چکاد ، آبان و آذر 1389

دوره اول آموزش 2 ArcEngine ، شرکت صنایع الکترونیک شیراز ، ( آموزش فشرده ) ، مرداد 1388

Auto CAD Map3D

دوره سوم آموزش AutoCAD Map 3D ، شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، آذر 1382

دوره دوم آموزش AutoCAD Map 3D ،شرکت مهندسی مشاور شاران ، شهریور 1381

دوره اول آموزش AutoCAD Map 3D  : شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، مهر 1379

 ArcView 3.3

دوره هشتم  آموزش ArcView  : شرکت ساماندهی مشاغل شهر ، شهرداری تهران، بهمن 1385

دوره هفتم  آموزش ArcView  : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، ،تیر 1384

دوره ششم آموزش ArcView  : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، بهمن 1383

دوره پنجم آموزش ArcView  : شرکت مهندسی مشاور چکاد ، گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی کشور، آبان 1383

دوره چهارم آموزش ArcView  :شرکت مهندسی مشاور شاران ، بهمن 1382

دوره سوم آموزش ArcView  : شرکت توسعه و فن آوری شهرنگار، آبان 1382

دوره دوم آموزش ArcView  : شرکت نگاره ، شهریور1381

دوره اول آموزش ArcView  : شرکت مهندسی مشاور امکوایران ، فروردین 1380

Advanced ArcView 3.3

آموزش ArcView پیشرفته  : شرکت نگاره ،  سازمان صنایع و معادن استان تهران ، اسفند 1386

آموزش ArcView پیشرفته  : شرکت نگاره ،  شرکت نفت فلات قاره ، اهواز، خرداد 1382

 ArcInfo Workstation

دوره دوم  آموزش ArcInfo Workstation، شرکت توسعه فناوری چکاد ، آموزش فشرده، اسفند 86- فروردین 87

دوره اول آموزش ArcInfo Workstation، مرکز آمار ایران ،شهریور 1384

 

دیگر دوره های GIS

5-  آموزش GIS ، ستاد نیروی زمینی ارتش،شرکت ایز ایران،شرکت هلررایانه ، تیر 1379

4-  آموزش GIS و سیستم های تصویری و نقشه-  شرکت ایز ایران، شرکت هلررایانه ،دی1378   

3- آموزش تولید مدل های سه بعدی در CARIS ،شرکت هلررایانه ، مهر1378

2- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی  - آموزشکده فنی معدن ، وزارت معادن و فلزات،شرکت هلررایانه ، تیر1378

1- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی  CARIS  - گروه جغرافیای دانشگاه تهران،شرکت هلررایانه ،تیر1378

ورود به گروه چکاد