امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره Arc GIS 1 عصر، از 4 تیر ماه  94 ( تخفیف تا 15 خرداد 20 هزار تومان )

دوره Arc GIS 2 عصر، از 3 تیر 94 ( واریز شهریه تا 15 خرداد40 هزار تومان تخفیف)

دوره Arc GIS 3 عصر، از 10 تیر94 ( واریز شهریه تا 15 خرداد 40 هزار تومان تخفیف)

دوره Arc GIS 4 عصر، از 2 تیر ماه 94 ( واریز شهریه تا 15 خرداد 40 هزار تومان تخفیف)

-------------------
دوره جامع GIS شهری از  19 تیر 94 ( واریز شهریه تا 15 خرداد 40 هزار تومان تخفیف)
آموزش WebGIS بدون برنامه نویسی در محیط ArcGIS server 21 تیر ( واریز شهریه تا 15 خرداد 80 تومان تخفیف )

دوره سنجش از دور Remote sensing از 15 تیر جمعه ها

ورود به گروه چکاد