امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

استفاده از دستور Dissolve  برای ادغام یا حل کردن عوارض لایه در یکدیگر