امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دوره آموزشی:

 نــرم افــزار تحلیل آماری  SPSSمدرس:
جعفر موسی وند
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مدت زمان:
16 ساعت

پیش نیاز دوره:

رشته های مرتبط:
جغرافیا همه گرایش ها، زمین شناسی، شهرسازی، مدیریت شهری، محیط زیست، کشاورزی

 

سرفصل  کلی مطالب:

  • معرفیSPSS، تعریف متغیرها، ورود، ذخیره سازی و بازیابی داده ها
  • توزیع فراوانی، شاخص های توزیع داده ها و تحلیل های اکتشافی
  • رسم نمودارها (Frequency, data mining, data explore)
  • آزمون های فرضیه (آزمون های میانگین و آزمون های ناپارامتری)
  • همبستگی و رگرسیون (Regression, correlation )
  • رابطه بین دو متغیر کیفی (آزمون کای دو)
  • آزمون های توزیع داده ها (نیکویی برازش)
  • آنوا (ANOVA)
  • تحلیل داده های پرسشنامه ای

جزئیات سرفصل  مطالب:

بخش نخست: مقدمه‌اي بر روش تحقيق
مقدمه
انواع روش‌هاي پژوهش
انواع متغيرهاي پژوهش
مقياس‌هاي اندازه‌گيري متغيرها
جامعه آماري و نمونه آماري
روش‌هاي گردآوري اطلاعات
روايي پرسشنامه
پايائي پرسشنامه

بخش دوم: شروع کار با نرم‌افزار SPSS

وارد کردن داده‌ها در برنامه SPSS
محاسبه فراواني‌هاي داده‌ها
محاسبه آلفاي کرونباخ در SPSS
بخش سوم: انجام آزمون‌هاي فرض آماري با SPSS

آزمون t مستقل (Independent samples t-test)
آزمون t زوجي (Paired samples t-test)
آزمون t تک‌نمونه (One sample t-test)
آزمون تحليل واريانس (Analysis of variance : ANOVA)
روش تحليل عاملي (Factor Analysis)
تحليل عامل با استفاده از نرم افزار SPSS
بخش چهارم: کاربردهاي آزمون خي-دو (χ 2)

آزمون استقلال خي-دو (χ2)
آزمون نيکوئي برازش خي-دو (χ2)

بخش پنجم: آزمون همبستگي و رگرسيون

ضريب همبستگي پيرسون
ضريب همبستگي اسپيرمن
ضريب همبستگي کندالبخش ششم: آزمون‌هاي ناپارامتريک
آزمون فريدمن
آزمون همبستگي کندال(Kendall's coefficient of concordance)  

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد