امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دوره آموزشی
ترکیب مدل فازی و ای اچ پی  (Fuzzy AHP) در محیط GIS و نرم افزار Expert choice

مدرس:
جعفر موسی وند

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری


مدت زمان:
16 ساعت

پیش نیاز دوره:
 دوره ArcGIS1 آشنائی با مبانی سیستم های اطلاعات مکانی و نرم افزار ArcGIS

رشته های مرتبط:
جغرافیا همه گرایش ها، زمین شناسی، شهرسازی، مدیریت شهری، محیط زیست، کشاورزی

 

با توجه به اینکه مدل AHP و مدل Fuzzyهرکدام شاخص های خاص خود را دارند و در برخی از پروژه ها و پایان نامه ها لازم معیارها و شاخص ها نیاز به استفاده از هر دو مدل فازی و ای اچ پی را به صورت همزمان دارند. لذا می توان این دو مدل را جهت رسیدن به هدف باهم ترکیب کرد.. نمونه هایی از کاربرد آن را می توان در ارزیابی میزان آسیب پذیری نواحی شهری در برابر مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله و ... ) که به صورت نقشه پهنه بندی نواحی در معرض خطر و درصد آسیب پذیری هر یک از مناطق مشخص می شود، پهنه بندی زمین لغزش و زلزله جهت برنامه ریزی برای مکان یابی صحیح و بلند مدت، مکانیابی تاسیسات در سطح منطقه­ای و شهری و جانمایی نشانه ها و کاربری ها و انتخاب اصولی جهت کشاورزی، سنجش سطح و درجه توسعه یافتگی نواحی شهری و روستایی، تعيين ضريب اهميت سوالات پرسشنامه و .... مشاهده کرد.

سرفصلهای دوره:
1- آشنایی با مباحث مدل AHP (ای اچ پی) و مدل فازی (FuzzyLogic)، نرم افزار ExpertChoiceو ضرایب آن، کاربردهای و نحوه ی ارتباط آن با ArcGIS

2- تعریف مسئله، شناسایی عوامل دخیل در آسیب پذیری، مکانیابی، توسعه و پهنه بندی سایر عوامل، روش استاندارد سازی عوامل و نوع توابع آن بر اساس مدل AHPو مدل Fuzzy

3- شناسایی معیارهای مربوطه، مقایسه زوجی آن در محیط نرم افزار ChoiceExpert و محاسبه وزن نهایی

4- فازی سازی لایه های GIS بر اساس مدل Fuzzy

5- روی هم گذاری لایه ها بر اساس ارزش و وزن نهایی مدل AHPو فایل های فازی شده

6- تولید نقشه و سناریو سازی و شناسایی نقطه اتصال دو مدل AHP و Fuzzy که منجر به تصمیم گیری ها ی مختلف خواهند شد و  ...

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد