امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 


دوره آموزشی
 مدل AHP در محیط ExpertChoice و GIS

جعفر موسی وند
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری


مدت زمان:
16 ساعت

پیش نیاز دوره:
 دوره ArcGIS1 آشنائی با مبانی سیستم های اطلاعات مکانی و نرم افزار ArcGIS

رشته های مرتبط:
جغرافیا همه گرایش ها، زمین شناسی، شهرسازی، مدیریت شهری، محیط زیست، کشاورزی
واژه AHP مخفف عبارت AnalyticalHierarchy process به معني فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی يا AHP یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری است.مدل AHPبر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد. این مدل از طریق نرم افزار اکسپرت چویس (ExpertChoice)انجام می شود که نیاز به انجام دستی محسابات را نداردو کمتر از 15 دقیقه می توان نتیجه کار را ارائه داد. نمونه هایی از کاربرد آن را می توان درارزیابی میزان آسیب پذیری نواحی شهری در برابر مخاطرات طبیعی (سیل، زلزله و ... ) که به صورت نقشه پهنه بندی نواحی در معرض خطر و درصد آسیب پذیری هر یک از مناطق مشخص می شود، پهنه بندی زمین لغزش و زلزله جهت برنامه ریزی برای مکان یابی صحیح و بلند مدت، مکانیابی تاسیسات در سطح منطقه­ای و شهری و جانمایی نشانه ها و کاربری ها و انتخاب اصولی جهت کشاورزی، سنجش سطح و درجه توسعه یافتگی نواحی شهری و روستایی، تعيين ضريب اهميت سوالات پرسشنامه با استفاده از تکنيک AHP و .... مشاهده کرد.

سرفصلهای دوره:
 

1- آشنایی با مباحث مدل AHP (ای اچ پی)، نرم افزار Expert Choiceو ضرایب آن، کاربردهای و نحوه ی ارتباط آن با ArcGIS

2- تعریف مسئله، شناسایی عوامل دخیل در آسیب پذیری، مکانیابی، توسعه و پهنه بندی سایر عوامل، روش استاندارد سازی عوامل و نوع توابع آن بر اساس مدل AHP

3-شناسایی معیارهای مربوطه و مقایسه زوجی آن در محیط نرم افزار Expert Choice

4- محاسبه وزن نهایی معیارها به دو روش دستی و نرم افزاری

5- ارزش گذاری وزن نهایی معیارها در لایه های GIS

6- روی هم گذاری لایه ها بر اساس ارزش و وزن نهایی مدل AHP

7- تولید نقشه و سناریو سازی و بررسی تفاوت هایی که منجر به تصمیم گیری ها ی مختلف خواهند شد و ....

مهمترین موضوعات

ورود به گروه چکاد