امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معنای کلمات خاص در جی آی اس

 

 

 

Aliasing: شکستگی در نمایش خطوط مورب و منحنی ها

منحنی ها و خطوط مورب در یک تصویر رستری به صورت شکسته نمایش داده می شوند.  هر اندازه پیکسل رستری بزرگتر شده یا وضوح تصویر کاهش یابد، aliasingشدیدتر می
شود. این مورد بویژه در WebGIS کاربرد دارد که به صورت AntiAliasing در یک سرویس تولید شده در ArcGIS server تنظیم می شود.

تصویر سمت چپ Aliased و سمت راست Antialiased

تصویر راست Antialiased و تصویر چپ Aliased

 

ورود به گروه چکاد