امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دوره پیشرفته ژئولاگ

GeoLog

 

مدت دوره: 36 ساعت

9 جلسه ، هر جلسه  4 ساعته
قیمت: 190,000 تومان

مخاطبان : مهندسین نفت  ،  زمین شناسان نفت

دوره مرتبط : دوره  GeoLog  مقدماتی

سر فصل مطالب دوره پيشرفته ژئولاگ :

۱- تشکیل مدل پایه برای هر زون با استفاده از ابزار بهینه سازی Multimin برای ارزیابی آماری انواع مینرال‌ها و سیالات و اندازه‌گیری حجم‌های آنها با استفاده از داده‌های پتروفیزیکی
۲- نحوه تصحیح قرائت‌های نادرست لاگ‌ها با استفاده از مقادیر عدم قطعیت
۳- ارزیابی آماری پتروفیزیکی مخزن
۴- نحوه وارد کردن داده‌های مغزه و تطابق عمقی آنها
۵- تعیین off Cut با استفاده از آنالیز حساسیت سنجی ستون هیدروکربن برای تعیین محدوده Net & Gross
۶- پیش بینی‌ نفوذ پذیری با استفاده از منطق فازی


در پایان این دوره شرکت کنندگان میتوانند خصوصیات پتروفیزیکی مخزن را به صورت آماری ارزیابی نمایند، به صورتی‌ که قادر خواهند بود پاسخهای نامناسب لاگها را توسط مقادیرعدم قطعیت بهبود بخشیده و بدین ترتیب میزان خطای ناشی از ارزیابی را جهت پیش بینی پارامترها کاهش داده تا میزان تخلخل، میزان حجم شیل و میزان اشباع آب و اشباع هیدروکربن را در زونهای مختلف با خطای کمتری به دست آورند.

از سوی دیگر نحوه وارد کردن داده‌های مغزه و تطابق عمقی آنها با لاگهای چاه پیمایی برای مقایسه بین آنها آموزش داده می شود. در ادامه نحوه تعیین حد برش با استفاده از آنالیز حساسیت سنجی ستون هیدروکربن برای تعیین محدوده Net & Gross بیان خواهد شد تا علاوه بر خروجی از میزان پارامتر‌های پتروفیزیکی میزان net/gross به ازای هر زون به صورت جداگانه تعیین گردد.

در بخش پایانی پیش بینی‌ میزان نفوذ پذیری با استفاده از منطق فازی آموزش داده خواهد شد.

 

 

تشکیل مدل پایه برای هر زون با استفاده از ابزار بهینه سازی Multimin

 

نحوه تصحیح قرائت‌های نادرست لاگ‌ها با استفاده از مقادیر عدم قطعیت

 

ارزیابی آماری پتروفیزیکی مخزن

 

 

ورود به گروه چکاد