امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آموزش عملی Arc GIS از پایه
ضمن اجرای یک پروژه واقعی مکان یابی

انتقال نقشه های کاغذی به مختصات درست

ترسیم عوارض جدید و ورود اطلاعات توصیفی

تجزیه و تحلیل شرط ها و مکان یابی برحسب کاربری،

حریم ، نزدیکی به عوارض خاص،
جلسه پایانی : تمرین مکان یابی بر روی داده های 30 هزار قطعه زمین

28 ساعت

7 جلسه

شهریه 247هزارتومان

 

ورود به گروه چکاد