امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سرفصل دوره جامع زمین شناسی و معدن

 – نمایش نقاط نمونه برداری بر روی نقشه 

 – طبقه بندی عیار ماده معدنی به ازای گمانه ها / نقاط نمونه برداری 

 – تولید نقشه میان یابی ماده معدنی

 – نمایش سه بعدی گمانه ها :
       به تفکیک عمق واحد ها سنگی 
       به تفکیک عیار در عمق های مختلف
       به تفکیک پنالتی های منفی و مواد نامطلوب ( آرسنیک ، گوگرد و …)

 – تولید نمودارهای سه بعدی Fence diagram

 – اتصال واحد های سنگ شناسی مشابه در گمانه های مختلف

 – تولید بلوک دیاگرام

 – انجام اصلاحات ارتفاع مطلق و عمق رفنمون

 – نمایش : 
       وضعیت اولیه معدن 
       مراحل پیشرفت کار 
       بهره برداری معدن 

 – محاسبه حجم خاکبرداری (باطله برداری) و خاکریزی 

ورود به گروه چکاد