زمين آمار و مدلسازي های آماری برای داده های مکانی
  Statistical Modeling for Spatial Data & Geostatistics

مدرس: دکتر بابک نعیمی

مدت زمان
28 ساعت

پیش نیاز دوره
 دوره ArcGIS1 آشنائی با مبانی سیستم های اطلاعات مکانی و نرم افزار ArcGIS

رشته های مرتبط
منابع طبیعی، زمین شناسی و معدن، محیط زیست، کشاورزی و ...

سرفصلهای دوره

آمار مکانی (Spatial Statistics) در برگیرنده روشها و تکنیکهای توسعه داده شده برای آنالیز و تحلیلهای آماری برای داده های مکانی  است که در بسیاری از علوم وابسته به زمین مانند محیط زیست، آب و خاک، زمین شناسی و ... دارای کاربرد بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

این دوره شامل بحث و آموزش موارد ذیل است:

- مروری بر مفاهیم آمار کلاسیک

- مفاهیم پایه آمار مکانی و روشهای زمین آمار

- مفاهیم پایه مدلسازی آماری

- روشهای بررسی ساختار و روابط داده ها در مکان (Spatial Autocorrelation) و بکارگیری آن در فرایند مدلسازی

- روشهای درون یابی مبتنی بر زمین آمار

- اعتبارسنجی مدلها (Validation) و ارزیابی صحت آنها

- بررسی و آموزش نرم افزار های تخصصی مربوط به آنالیزهای آماری و زمین آمار

- آموزش آنالیز داده ها و برنامه نویسی به زبان R برای مدلسازی آماری برای داده های مکانی

- بررسی، نمایش و نقشه سازی نتایج مدلها در محیط GIS

فراگیران پس از این دوره ضمن برخورداری از یک درک مفهومي از مسائل مربوط به مدلسازی آماری برای داده های مکاني-زماني و آمار مکاني (Spatial Statistics)  قادر به بکارگیری تکنیکهای مختلف در این حوزه در پروژه های تحقیقاتي مرتبط با علوم زمین و محیط زیست و خواهند بود و از تسلط نسبي بر محیط های نرم افزاری مرتبط برخواردار خواهند شد.

   

                                                                   

تماس با ما - تهران

تلفن:

22866627
22885654

فکس:

 22866627

Chakad Co.

GIS Consultant in Iran

Tel: +98-21-228 666 27 , 22885654

Fax: +98-21-228 666 27

 

All Rights Reserved. Chakad Co. 1999-2013